Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Công tác tuyên truyền xóa đói, giảm nghèo ở huyện Đông Giang
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 24/01/2017 .Lượt xem: 1762 lượt.
Đông Giang là một trong 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam; cách thành phố Tam Kỳ 145 km về phía Tây Bắc; diện tích tự nhiên 81.263,23 ha.

Toàn huyện có 01 thị trấn và 10 xã với 95 thôn (trong đó có 09 xã và 11 thôn đặc biệt khó khăn). Dân số toàn huyện 24.922 người, trong đó dân tộc Cơtu chiếm gần 78%, kinh 22%. Đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đại bộ phận nhân dân sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các hủ tục lạc hậu chưa được xóa bỏ triệt để.

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong việc thực hiện các chính sách giảm nghèo ở địa phương, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang đã chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền và các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước  đối với mục tiêu giảm nghèo. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 20/7/2011 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo đến năm 2015; Chỉ thị số 17-CT/HU, ngày 26/8/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đảng viên là chủ hộ nằm trong diện hộ nghèo thuộc Đảng bộ huyện Đông Giang; Nghị quyết số 19-NQ/HU, ngày 07/10/2016 về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện đã phối hợp với hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật huyện, các hội đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, dự án giảm nghèo đến cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo”; tổ chức 32 buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, hỗ trợ tuyên truyền cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; in 42 panô, áp phích, cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trực tuyến để phục vụ tuyên truyền, quản lý đối tượng, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo. Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đã tăng cường đưa tin, bài về xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, năm 2016 Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đã đưa 52 tin/12 chương trình, 12 bài/12 chương trình lồng ghép trong các chương trình thời sự, với 02 phút/01 chương trình và 24 phút/01 năm.

Qua 05 năm thực hiện hiện các chương trình giảm nghèo, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 17 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho 525 học viên, 10 lớp nghề phi nông nghiệp cho 322 nông dân, 03 lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho 370 học viên; hỗ trợ 513 nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Chính phủ; hỗ trợ 06 nhà cho hộ nghèo phòng tránh bão lụt theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Chính phủ; hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho 62 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; đã cho 27.696 lượt hộ vay với tổng số tiền 105.795 triệu đồng; cấp 75.734 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo; đầu tư xây dựng 02 công trình nước sinh hoạt tập trung và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 658 hộ đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng 08 dự án chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 262 hộ nghèo; xây dựng mới và nâng cấp 41 công trình trường học, 03 trạm y tế xã, 02 trụ sở UBND xã, 01 trung tâm thể thao xã, 03 nhà văn hóa xã, 05 trụ sở làm việc cơ quan quân sự xã, 54 nhà văn hóa và nhà sinh hoạt cộng đồng thôn; đã hỗ trợ trồng 1.446.738 cây keo, bời lời đỏ, 78.850 gốc chuối mốc, 4.450 cây tre điền trúc, 16.000 cây mây, 8.000 cây chè dây;… đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh theo từng năm, năm 2011 toàn huyện có 2.946 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 52,52%, 391 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,97%, kết quả đến cuối năm 2015 toàn huyện còn 1.832 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 28,74%, hộ cận nghèo còn 237 hộ, chiếm tỷ lệ 3,7% (chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. Tuy nhiên, so với chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 thì tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là 43,49%, cận nghèo 419 hộ, chiếm tỷ lệ 6,29%.

Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương cùng với sự nỗ lực của các cơ quan tuyên truyền trong việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về thực hiện mục tiêu giảm nghèo, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, tạo thành phong trào hành động cách mạng có sức lan tỏa lớn. qua đó, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, chung tay, góp sức cùng chăm lo cho hộ nghèo.

Để phát huy sức mạnh của công tác tuyên truyền trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Đông Giang tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp, các ngành và nhân dân nhận thức sâu sắc công tác giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cũng như của toàn xã hội. Làm cho công tác giảm nghèo bền vững thật sự trở thành phong trào thi đua của quần chúng nhân dân. Mỗi hộ nghèo, người nghèo phải tích cực học tập, tìm việc làm, nỗ lực phấn đấu để thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Hai là, Uỷ ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể huyện tích cực phát động các phong trào, tuyên truyền, giúp đỡ để hộ nghèo thoát nghèo bền vững; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ, sẻ chia để người nghèo vươn lên thoát nghèo; phát động phong trào khu dân cư, tộc họ không có hộ nghèo.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo; giới thiệu gương người tốt, việc tốt và những điển hình tiên tiến tự lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người nghèo tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bốn là, đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, in panô, áp phích, sổ tay tuyên truyền,… và cấp phát những tài liệu này đến từng hộ gia đình; đồng thời tổ chức phổ biến các nội dung này trong các buổi họp thôn, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đối với công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Sáu là, trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo phải kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và giải quyết vấn đề xã hội, gắn kết chương trình, dự án khác với chương trình mục tiêu giảm nghèo.

Bảy là, công tác giải ngân nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi phải được gắn liền với việc phát huy cao nhất hiệu quả đồng vốn, gắn với công tác tập huấn khuyến nông-lâm, đào tạo nghề, phổ biến kiến thức kinh nghiệm làm ăn cho hộ nghèo.

Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan Đảng đối với các địa phương, đơn vị về thực hiện các chương trình, mục tiêu giảm nghèo nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, biểu dương, khen thưởng những địa phương, đơn vị có cách làm hay, có mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế nhằm nhân rộng điển hình. Gắn công tác giảm nghèo với việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chín là, kịp thời sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm và có giải pháp thích hợp thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo ở địa phương.

Kiều Diễm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Điện lực Đông Giang nỗ lực vì khách hàng
Điện lực Đông Giang: Tổ chức huấn luyện, diễn tập PCCC và CNCH
Điện lực Đông Giang sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện đảm bảo an toàn các ngày lễ và Đại hội Đảng các cấp
Điện lực Đông Giang thông tin về thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19
Hội thảo đầu bờ mô hình nuôi cá Diêu hồng lồng bè trên hồ thủy điện
Dự án hơn 400 tỷ đồng tại Quảng Nam có thể được hưởng ưu đãi đầu tư
Đông Giang tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 226,41 tỷ đồng, tăng 9,12% so với năm 2017
Ngân hàng CSXH đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018
Họp Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo
Huyện Đông Giang gặp mặt các doanh nhân trên địa bàn huyện
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Đông Giang giảm 5,11% hộ nghèo so với năm 2015
Đông Giang tổng kết công tác sản xuất nông nghiệp năm 2016
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo
Tổng kết môn hình SRI vụ hè thu
Một số giải pháp giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Giúp nông dân Đông Giang xóa đói giảm nghèo
Hỗ tợ bà con 3 thôn thôn Pà Nai 1, Areh, và thôn Đhrôồng 18.620 cậy bời lời đỏ
Thị trấn Prao: tổng sản lượng có hạt ước đạt trên 404 tấn
Đông Giang sẵn sàng cho Tổng điều tra Nông nghiệp nông thôn và Thủy sản
Đông Giang tổ chức tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
    
1   2   3   4   5  
    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ hai, 01/06/2020
Mưa rào nhẹ
Nhiệt độ:33°
Độ ẩm: 71%
Hướng gió:Nam - Tây Nam
Tốc độ gió:17 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ ba
02/06/2020
Mây thay đổi, trời hửng nắng
28°-34°
Thứ tư
03/06/2020
Trời hửng nắng
28°-34°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

l

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)