Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin tức

Một số kết quả sau 05 năm thực hiện nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị
Người đăng: Phan Văn Hiên .Ngày đăng: 09/04/2019 .Lượt xem: 3600 lượt.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 về công tác lý luận và định hướng đến năm 2030

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung trên cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, UBND huyện và các ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 176-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa, nội dung của công tác lý luận đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trên địa bàn huyện.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên; công tác quản lý học viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ hơn; việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy lý luận được quan tâm đầu tư, nâng cấp.

Từ năm 2014 đến tháng 12 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 30 đồng chí đi đào tạo cao cấp chính trị tại Học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng) và 03 cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam mở 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 204 cán bộ từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh đó, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã mở 09 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 774 đoàn viên, quần chúng ưu tú; mở 09 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 641 đảng viên dự bị; mở 02 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 76 đ/c đảng viên; mở 05 lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sơ cho 453 đ/c; mở 06 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 4 cho 369 người; mở 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề dân tộc, tôn giáo cho 184 học viên; mở 02 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã cho 246 đại biểu. Ngoài ra, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện còn phối hợp với Trường Đại học Vinh mở lớp Đại Học Luật và Trường Đại học Huế mở lớp Đại học Kinh tế Nông nghiệp cho 177 học viên là cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các ngành khối đoàn thể mở 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo cho 80 học viên; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho 103 học viên; 01 lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra cho 29 học viên; 02 lớp bồi dưỡng công tác Mặt trận cho 215 học viên; 02 lớp bồi dưỡng công tác đoàn cho 155 học viên;...qua đó góp phần  nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; nâng cao ý thức cảnh giác chống âm mưu “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Từng bước đổi mới nội dung và phương pháp truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đối với các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở cấp huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp quán triệt; trong quán triệt kết hợp sử dụng máy chiếu minh họa hình ảnh và liên hệ chặt chẽ với tình hình thực tế tại địa phương; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời để nâng cao chất lượng học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời báo cáo viên tại học viện chính trị khu vực III đóng tại Đà Nẵng và Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ năm 2015 đến nay, cấp huyện đã tổ chức 25 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 3995 cán bộ, đảng viên; cấp xã, thị trấn đã tổ chức 115 hội nghị tại xã, thị trấn cho 9113 lượt cán bộ, đảng viên và 27.030 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tại thôn; bên cạnh đó, cấp huyện đã tổ chức 07 lớp thông tin thời sự về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh; tuyên truyền thành tựu 20 năm phát triển kinh tế- xã hội và định hướng những năm tiếp theo của tỉnh Quảng Nam và tập huấn tuyên truyền kết quả công tác tăng dày tôn tạo hệ thống mốc quốc giới và công tác quản lý biên giới Việt Nam- Lào 1.562 lượt cán bộ, đảng viên. Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức 34 lớp thông tin thời sự cho 4.838 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các thôn.

Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng và chất lượng; đến nay có 24 báo cáo viên và 61 tuyên truyền viên cấp huyện; 67 báo cáo viên và 128 tuyên truyền viên cấp xã, thị trấn; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lý luận chính trị, hiện nay Ban Tuyên giáo Huyện ủy có 09 đồng chí, trong đó có 03 lãnh đạo và 06 chuyên viên, trong đó Đại học 08 đồng chí, đang học đại học 01 đồng chí;  cao cấp lý luận chính trị 04 đồng chí, Trung cấp lý luận chính trị 05 đồng chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, khuyết điểm như: Việc cử cán bộ, đảng viên đi học tập, bồi dưỡng còn chồng chéo. Một số cán bộ, đảng viên tham gia học tập lý luận chính trị còn mang tính hình thức. Đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận chính trị nhìn chung còn thiếu và yếu. Nội dung chương trình còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn. Phương pháp giảng dạy còn một chiều, thiếu trao đổi, thảo luận. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục lý luận chính trị  còn thiếu, xuống cấp. Hiệu quả của việc tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, khái quát lý luận chưa cao.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự coi trọng đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; một số cán bộ, công chức chưa nhận thức hết được tầm quan trọng của việc học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị; một số đồng chí giảng viên, báo cáo viên chưa thật sự đầu tư thời gian để nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới; một số đề tài khoa học cấp huyện chưa gắn liền với thực tiễn địa phương nên hiệu quả triển khai thực hiện còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Đông Giang tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận. Tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương khác. Đầu tư  xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị cần thiết phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

Kiều Diễm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đại hội Đảng bộ xã Za Hung lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đoàn công tác Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với huyện Đông Giang
Tiếp xúc cử tri 2 cấp (Huyện và Tỉnh)
Đoàn công tác tỉnh làm việc với huyện Đông Giang
Đông Giang - triển vọng năm 2020
Huyện Đông Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và gặp mặt đầu Xuân Canh Tý năm 2020
Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và tặng quà 50 suất quà cho già làng, người có uy tín
Hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo" và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý 2020
Hiệu quả tích cực trên lĩnh vực kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm qua thực hiện Nghị quyết 33 của Huyện ủy
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 19, khóa XVIII
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Trợ giúp pháp lý tại xã Tư, xã Ba
Bầu cử Trưởng thôn: cử tri đi bầu đúng thời gian và đạt kết quả
Xã Ba thành lập thôn Quyết Thắng trên cơ sở sáp nhập các thôn: thôn Một, thôn Ba, thôn Sáu
Xã Mà Cooih tổ chức công bố Quyết định thành lập thôn
Xã Tà Lu tổ chức công bố Quyết định thành lập thôn
Công bố Quyết định thành lập thôn Đông Sơn - xã Ba
Công bố sáp nhập thôn Bhơ Hôồng
Công bố Quyết định thành lập thôn A Sờ trên cơ sở áp nhập thôn A Bông và A Sờ
Thị trấn Prao tổ chức công bố Quyết định thành lập thôn Prao
Thị trấn Prao công bố sắp nhập thôn Ngã Ba
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ năm, 02/04/2020
Trời hửng nắng
Nhiệt độ:22°
Độ ẩm: 94%
Hướng gió:Tây - Tây Bắc
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 2 km

Thứ sáu
03/04/2020
Mây thay đổi, trời hửng nắng
22°-25°
Thứ bảy
04/04/2020
Light Rain
19°-25°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

l

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)