Mode:        Đóng  
select
select
 
Add Module:

select
select
select
select
 
select
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

MAIL CÔNG VỤ HUYỆN ĐÔNG GIANG

STT Họ và tên cán bộ Chức vụ/
Chức vụ kiêm nhiệm
Tài khoản đăng nhập
  HUYỆN ĐÔNG GIANG   donggiang@quangnam.gov.vn
1 HĐND huyện    
1.1 Đỗ Tài Chủ tịch HĐND taid@quangnam.gov.vn
1.2 Bhiryu Long Phó Chủ tịch HĐND longb@quangnam.gov.vn
1.3 Giri Thái Sơn Phó Chủ tịch HĐND songt@quangnam.gov.vn
1.4 Cao Tấn Thuyên Trưởng Ban KT-XH thuyenct@quangnam.gov.vn
1.5 Lê Văn Trưởng  Trưởng Ban Pháp chế truongla@quangnam.gov.vn
1.6 A Rất Thị Trinh Trưởng Ban Dân tộc trinhart@quangnam.gov.vn
       
1.8 Sa Va Na Phó Ban KT-XH nasv@quangnam.gov.vn
1.9 Đỗ Hữu Tùng Phó Ban Dân tộc tungdh@quangnam.gov.vn
2 UBND huyện    
2.1 Đinh Văn Hươm Chủ tịch UBND huomdv@quangnam.gov.vn
2.2 Ating Tươi Phó Chủ tịch UBND tuoia@quangnam.gov.vn
2.3 Hồ Quang Minh Phó Chủ tịch UBND minhhq@quangnam.gov.vn
3 Văn phòng HĐND&UBND vphdndubnd.donggiang@quangnam.gov.vn
3.1 Nguyễn Thanh Tân Chánh Văn phòng tannt4@quangnam.gov.vn
43864 Nguyễn Ngọc Ân Phó Chánh Văn phòng annn@quangnam.gov.vn
43893 Trần Văn Trinh Chuyên viên trinhtv@quangnam.gov.vn
43924 Nguyễn Văn Quyết Chuyên viên quyetnv@quangnam.gov.vn
43954 Trần Hữu Lan Chuyên viên lanth1@quangnam.gov.vn
43985 Nguyễn Thị Thu Quỳnh Chuyên viên quynhntt@quangnam.gov.vn
44015 Cao Thị Uyển Văn thư Văn phòng HĐND và UBND, kiêm nhiệm Văn thư HĐND, kiêm nhiệm Văn thư UBND uyenct@quangnam.gov.vn
44046 Vũ Thị Hà Văn thư Văn phòng HĐND và UBND, kiêm nhiệm Văn thư HĐND, kiêm nhiệm Văn thư UBND havt@quangnam.gov.vn
44077 Nguyễn Văn Nhân Chuyên viên nhannv1@quangnam.gov.vn
44107 A Lăng Thị Hiền Văn thư Văn phòng HĐND và UBND, kiêm nhiệm Văn thư HĐND, kiêm nhiệm Văn thư UBND hienalt@quangnam.gov.vn
4 Phòng Văn hóa và Thông tin pvhtt.donggiang@quangnam.gov.vn
4.1 Nguyễn Văn Lê Trưởng phòng lenv@quangnam.gov.vn
4.2 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Trưởng phòng huongntt1@quangnam.gov.vn
4.3 Đinh Thị Giang Chuyên viên giangdt1@quangnam.gov.vn
4.4 Bríu Thị Nếp Văn thư đơn vị nepbt@quangnam.gov.vn
4.5 Phan Văn Hiên Chuyên viên hienpv1@quangnam.gov.vn
5 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội pldtbxh.donggiang@quangnam.gov.vn
43835 Đinh Ngọc Thanh Trưởng phòng thanhdn@quangnam.gov.vn
43866 Lê Thị Ngọc Lan Trưởng phòng lanltn@quangnam.gov.vn
43895 Lê Văn Bảy Phó Trưởng phòng baylv@quangnam.gov.vn
43926 Trần Thị Liên Chuyên viên lientt@quangnam.gov.vn
43956 Nguyễn Thị Néo Văn thư đơn vị neont@quangnam.gov.vn
43987 Đinh Văn Nhiệt Chuyên viên nhietdv@quangnam.gov.vn
44017 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Chuyên viên oanhntn@quangnam.gov.vn
6 Phòng Nội vụ   pnv.donggiang@quangnam.gov.vn
6.1 Lê Thị Xuân Trưởng phòng xuanlt4@quangnam.gov.vn
43867 Nguyễn Văn Định Phó Trưởng phòng dinhnv3@quangnam.gov.vn
43896 Trần Thị Thùy Trang Chuyên viên trangttt2@quangnam.gov.vn
43927 Nguyễn Đức Hiếu Chuyên viên hieund@quangnam.gov.vn
43957 Bling Thịnh Cán sự thinhb@quangnam.gov.vn
43988 Zơ Râm Ken Văn thư đơn vị kenzr@quangnam.gov.vn
44018 Nguyễn Ngọc Dũng Chuyên viên dungnn1@quangnam.gov.vn
7 Phòng Dân tộc   pdt.donggiang@quangnam.gov.vn
7.1 Đoàn Ngọc Bình Phó Trưởng phòng binhdn@quangnam.gov.vn
7.2 Ngô Văn Khoa Chuyên viên khoanv1@quangnam.gov.vn
7.3 Đinh Tiến Phúc Chuyên viên phucdt@quangnam.gov.vn
7.4 Trịnh Thị Kim Oanh Văn Thư oanhttk2@quangnam.gov.vn
8 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.donggiang@quangnam.gov.vn
8.1 Trần Văn Hùng Trưởng phòng hungtv1@quangnam.gov.vn
8.2 Hồ Ngọc Tiến Phó Trưởng phòng tienhn1@quangnam.gov.vn
8.3 Hồ Ngọc Bích Chuyên viên bichhn@quangnam.gov.vn
8.4 Trần Thị Thu Hà Văn thư đơn vị hattt1@quangnam.gov.vn
8.5 Đặng Quang Vũ Chuyên viên vudq@quangnam.gov.vn
8.6 Nguyễn Tấn Bảy Chuyên viên baynt@quangnam.gov.vn
8.7 ALăng Thị Nem Chuyên viên nemat@quangnam.gov.vn
8.8 Võ Thị Trang Chuyên viên trangvt@quangnam.gov.vn
8.9 Trần Thị Thanh Nguyệt Chuyên viên nguyetttt1@quangnam.gov.vn
8.10 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên thunt4@quangnam.gov.vn
8.11 Mai Tấn Dũng Chuyên viên dungmt@quangnam.gov.vn
8.12 Nguyễn Quốc Duy Chuyên viên duynq@quangnam.gov.vn
9 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.donggiang@quangnam.gov.vn
43839 Coor Le Trưởng phòng lec@quangnam.gov.vn
       
43899 Nguyễn Minh Bảo Phó Trưởng phòng baonm@quangnam.gov.vn
43930 Nguyễn Văn Kiên Chuyên viên kiennv@quangnam.gov.vn
43960 Lê Thị Kim Tình Văn thư đơn vị tinhltk@quangnam.gov.vn
43991 Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên thuynt2@quangnam.gov.vn
44021 Nguyễn Quang Bình Chuyên viên binhnq@quangnam.gov.vn
10 Phòng Y tế   pyt.donggiang@quangnam.gov.vn
10.1 Zơ Râm Hanh Trưởng phòng hanhzr@quangnam.gov.vn
10.2 Hôih Chót Văn thư đơn vị choth@quangnam.gov.vn
11 Phòng Tư pháp   ptp.donggiang@quangnam.gov.vn
11.1 Nguyễn Thành Thiện Phó Trưởng phòng thiennt2@quangnam.gov.vn
11.2 Đinh Thái Hùng Chuyên viên hungdt1@quangnam.gov.vn
11.3 Zơ Râm Va Rốp Văn thư đơn vị ropzrv@quangnam.gov.vn
12 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn pnnptnt.donggiang@quangnam.gov.vn
12.1 Nguyễn Hứu Sanh Trưởng phòng sanhnh@quangnam.gov.vn
12.2 Lê Vương Phó Trưởng phòng vuongl@quangnam.gov.vn
12.3 Phan Hữu Thành Chuyên viên kiêm Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM&GN thanhph1@quangnam.gov.vn
12.4 Nguyễn Tài Chuyên viên tain@quangnam.gov.vn
12.5 Pơ Loong Hùng Chuyên viên hungpl@quangnam.gov.vn
12.6 Y Thị Tuyết Văn thư đơn vị tuyetyt@quangnam.gov.vn
12.7 Lê Hoàng Châu Chuyên viên chaulh@quangnam.gov.vn
13 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   pktht.donggiang@quangnam.gov.vn
13.1 Nguyễn Đức Huy Trưởng phòng huynd@quangnam.gov.vn
       
43903 Hồ Hiệp Phó Trưởng phòng hieph@quangnam.gov.vn
43934 Nguyễn Tấn Tuân Chuyên viên tuannt1@quangnam.gov.vn
43964 Phạm Cườm Chuyên viên cuomp@quangnam.gov.vn
43995 Nguyễn Minh Tố Chuyên viên tonm@quangnam.gov.vn
44025 Trần Thị Lan Anh Văn thư đơn vị anhttl@quangnam.gov.vn
44056 Đặng Phước Bình Chuyên viên binhdp@quangnam.gov.vn
14 Thanh tra huyện   tt.donggiang@quangnam.gov.vn
14.1 Cao Sỹ Ngọc Chánh Thanh tra ngoccs@quangnam.gov.vn
14.2 Huỳnh Phương Thanh tra viên phuongh@quangnam.gov.vn
14.3 Phạm Thị Hồng Thủy Thanh tra viên/Văn thư thuypth@quangnam.gov.vn
15 Phòng Tài chính – Kế hoạch ptckh.donggiang@quangnam.gov.vn
43845 Bùi Thiên Phong Trưởng phòng phongbt@quangnam.gov.vn
15.2 Trần Văn Trung Phó trưởng phòng trungtv2@quangnam.gov.vn
15.3 Nguyễn Bá Phước Chuyên viên phuocnb@quangnam.gov.vn
15.4 Nguyễn Văn Nhân Chuyên viên nhannv2@quangnam.gov.vn
15.5 Phạm Văn Nam Chuyên viên nampv@quangnam.gov.vn
15.6 Lê Thị Bích Sửu Chuyên viên suultb@quangnam.gov.vn
15.7 Nguyễn Thị Viên Chuyên viên viennt@quangnam.gov.vn
15.8 Châu Trần Tấn Lộc Chuyên viên locctt@quangnam.gov.vn
15.9 Phạm Văn Lộc Chuyên viên locpv@quangnam.gov.vn
15.10 Nguyễn Thị Ái Văn thư đơn vị aint@quangnam.gov.vn
16 Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp ttktnn.donggiang@quangnam.gov.vn
16.1 Nguyễn Bông Giám đốc bongn@quangnam.gov.vn
16.2 A Lăng Ôi Phó Giám đốc oial@quangnam.gov.vn
16.3 Vũ Thị Thu Hiền Viên chức hienvtt@quangnam.gov.vn
       
16.5 Tô Đức Toản Viên chức toantd@quangnam.gov.vn
16.6 Phan Đức Phương Cán sự phuongpd2@quangnam.gov.vn
16.7 Nguyễn Thanh Hoàng Cán sự hoangnt@quangnam.gov.vn
16.8 A Lăng Thị Bê Văn thư  bealt1@quangnam.gov.vn
16.9 Zơ râm Phúc Viên chức phuczr@quangnam.gov.vn
16.10 Ka lâu Boi Cán sự boikl@quangnam.gov.vn
17 Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện ttvhtttttt.donggiang@quangnam.gov.vn
17.1 Văn Qúy Thành Giám đốc thanhvq@quangnam.gov.vn
17.2 Bríu Thị Thanh Nữ P. Giám đốc nubtt@quangnam.gov.vn
17.3 Nguyễn Anh Hùng Viên chức hungna@quangnam.gov.vn
17.4 Trần Xuân Bé Viên chức betx@quangnam.gov.vn
17.5 A Ting Đóc Viên chức docat@quangnam.gov.vn
17.6 Clâu Bích Văn thư đơn vị bichc1@quangnam.gov.vn
17.7 Nguyễn Thị Thảo Viên chức thaont1@quangnam.gov.vn
17.8 Zơ Râm Va Ra Viên chức razrv@quangnam.gov.vn
17.9 Nguyễn Thị Ngọc Vy Viên chức vyntn1@quangnam.gov.vn
17.10 A Ting Hàn Viên chức hanat@quangnam.gov.vn
17.11 Nguyễn Thị Thảo Viên chức thaont2@quangnam.gov.vn
17.12 Đinh Thi Hiền Viên chức hiendt2@quangnam.gov.vn
17.13 Đinh Văn Kiên Viên chức kiendv@quangnam.gov.vn
17.14 Phạm Bá Ngọc Viên chức ngocpb@quangnam.gov.vn
17.15 Đoàn Lá Viên chức lad@quangnam.gov.vn
17.16 Nguyễn Văn Trung Viên chức trungnv1@quangnam.gov.vn
17.17 Phan Công Luyến Viên chức luyenpc@quangnam.gov.vn
17.18 Đoàn Cư Viên chức cud@quangnam.gov.vn
17.19 A Lăng Tiến Nhân viên tienal@quangnam.gov.vn
18 Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM&GN vpdpctmtqggn.donggiang@quangnam.gov.vn
18.1 Phan Hữu Thành Chuyên viên kiêm Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM&GN kiêm  nhiệm phòng NNPTNT
18.2 Lê Văn Minh Lộc Chuyên viên loclvm@quangnam.gov.vn
18.3 Đồng Phước Khương Chuyên viên khuongdp@quangnam.gov.vn
18.4 Lê Thị Kim Thảo Chuyên viên/văn thư thaoltk@quangnam.gov.vn
43969 Lê Phước Quốc Chuyên viên quoclp@quangnam.gov.vn
19 Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất bqlcdadtxdptqd.donggiang@quangnam.gov.vn
19.1 Dương Văn Chung Giám đốc chungdv@quangnam.gov.vn
19.2 Thái Thọ Phó Giám đốc thot1@quangnam.gov.vn
19.3 A Lăng thiên Phó Giám đốc thienal@quangnam.gov.vn
19.4 Phạm Tấn Lợi Kỹ thuật loipt@quangnam.gov.vn
19.5 Nguyễn Văn Tình Kỹ thuật tinhnv1@quangnam.gov.vn
19.6 Phạm Tuyên Kỹ thuật tuyenp@quangnam.gov.vn
19.7 Nguyễn Thị Hà Kế toán hant1@quangnam.gov.vn
19.8 Đặng Thị Tố Quyên Kế toán quyendtt@quangnam.gov.vn
19.9 Phan Thị Phụng Văn thư đơn vị phungpt@quangnam.gov.vn
19.10 Trần Viết Tâm Kỹ thuật tamtv3@quangnam.gov.vn
19.11 Phạm Minh Kỹ thuật minhp@quangnam.gov.vn
19.12 Nguyễn Quốc Dã Kỹ thuật danq@quangnam.gov.vn
20 Thị trấn Prao   prao.donggiang@quangnam.gov.vn
20.1 A lăng Pa Ri BT Đảng ủy rialp@quangnam.gov.vn
20.2 Huỳnh Văn Tân CT UBND tanhv@quangnam.gov.vn
20.3 Bùi Đức Ngọc PBT Đảng ủy ngocbd@quangnam.gov.vn
20.4 Đênh Diêu PCT HĐND dieud@quangnam.gov.vn
20.5 Bhnướch Tuân PCT UBND tuanb@quangnam.gov.vn
20.6 Ating Tinh CT UBMT tinha@quangnam.gov.vn
20.7 Đinh Minh Hạnh CT Phụ nữ hanhdm@quangnam.gov.vn
20.8 Ating Nấu BT Đoàn TN naua@quangnam.gov.vn
20.9 Zơ râm Trung CT CCB trungzr@quangnam.gov.vn
20.10 Alăng Ứ CT Hội ND ua@quangnam.gov.vn
20.11 Nguyễn Thị Bình CC VP-TK binhnt3@quangnam.gov.vn
20.12 Bhnướch Điều CC TP-HT dieub@quangnam.gov.vn
20.13 Nguyễn Đăng Trọng CC TP-HT trongnd@quangnam.gov.vn
20.14 Văn Qúy Đức CC ĐC-XD ducvq@quangnam.gov.vn
20.15 Trần Văn Công CC KT-TC congtv1@quangnam.gov.vn
20.16 Trương Thị Ngọc Duyên CC KT-TC duyenttn@quangnam.gov.vn
20.17 Đa Lây Lượng CC VHXH luongdl@quangnam.gov.vn
20.18 Bnướch Hào CC VHXH haob@quangnam.gov.vn
20.19 Phan Công Đoàn CC VP-TK doanpc@quangnam.gov.vn
20.20 Ating Ba CHT QS baa@quangnam.gov.vn
20.21 Hồ Thị Hiệp Tổ chức-Kiểm tra hiepht@quangnam.gov.vn
20.22 Phan Văn Vĩnh Ban T/giáo- Dân vận vinhpv@quangnam.gov.vn
20.23 Pơ Loong Mùi Phó trưởng CA muipl@quangnam.gov.vn
20.24 Bling Phú Phó CHT QS  phub@quangnam.gov.vn
20.25 Alăng Únh Phó CHT QS  unha@quangnam.gov.vn
20.26 Alăng Vinh KNKL-GTTL vinha@quangnam.gov.vn
20.27 Ating Thị Khôi TQ-Văn Thư LT khoiat@quangnam.gov.vn
20.28 Nguyễn T Thanh Thúy PCTUBMTTQ thuyntt3@quangnam.gov.vn
20.29 Đên Thị Dinh PCT Hội PN dinhdt@quangnam.gov.vn
20.30 A râl Thị Múc PBT Đoàn  mucart@quangnam.gov.vn
20.31 Alăng Ron PCT Hội ND rona@quangnam.gov.vn
20.32 Zơ râm Tuân PCT CCB tuanzr@quangnam.gov.vn
20.33 Zơ râm Ca Ha Thú y hazrc@quangnam.gov.vn
20.34 Bling Thị Phước CT Hội CTĐ phuocbt@quangnam.gov.vn
20.35 Nguyễn Văn Tịnh Trưởng CA tinhnv7@quangnam.gov.vn
20.36 Lê Quốc Doanh Phó Trưởng CA doanhlq1@quangnam.gov.vn
21 Xã Tà Lu   talu.donggiang@quangnam.gov.vn
21.1 Bríu Đâu Bí Thư Đảng Ủy daub@quangnam.gov.vn
21.2 Ating Lít Phó Bí Thư Đảng Ủy lita@quangnam.gov.vn
21.3 Bríu A Đ hánh Phó CT HĐND hanhbad@quangnam.gov.vn
21.4 Đa lây Lực Chủ tịch UBND lucdl@quangnam.gov.vn
21.5 Blinh Trao P Chủ tịch UBND traob@quangnam.gov.vn
21.6 Ating Đ lông LĐTB&XH longad@quangnam.gov.vn
21.7 Châu Thị Bích Lan CC VH-XH lanctb@quangnam.gov.vn
21.8 Hoàng Thị Hoài CC ĐC-XD hoaiht@quangnam.gov.vn
21.9 Văn Quý Duy CC KT-TC duyvq@quangnam.gov.vn
21.10 Lê Tấn Phước CC KT-TC phuoclt1@quangnam.gov.vn
21.11 Pơ loong Dũng CC ĐC-XD dungpl@quangnam.gov.vn
21.12 Alăng A tông CC VP-TK tongaa@quangnam.gov.vn
21.13 Arất Thị Pháp CC Tư pháp – hộ tịch phapat@quangnam.gov.vn
21.14 Alăng Vương CC Tư pháp – hộ tịch vuonga@quangnam.gov.vn
21.15 Alăng Nhưng Trưởng CA xã nhunga@quangnam.gov.vn
21.16 Alăng Monh Chỉ huy trưởng QS monha@quangnam.gov.vn
21.17 Pling Chiến Phó chỉ huy trưởng chienp@quangnam.gov.vn
21.18 Riah Rục Văn thư – Thủ quỹ rucr@quangnam.gov.vn
21.19 B nước h Ngọc Thú Y xã ngocbnh@quangnam.gov.vn
21.20 Alăng Theo Ban tuyên giáo xã theoa@quangnam.gov.vn
21.21 Bling Tranh Ban tổ chức xã tranhb@quangnam.gov.vn
21.22 Alăng Dự Phó ban nông nghiệp dua@quangnam.gov.vn
21.23 Pơ loong Nheo CT Hội CTĐ xã nheopl@quangnam.gov.vn
21.24 A Lăng Lam CT MTTQVN xã lamal@quangnam.gov.vn
21.25 Pơ loong Lanh PCT MTTQVN xã lanhpl@quangnam.gov.vn
21.26 Zơ râm Thị O CT hội LHPN xã ozrt@quangnam.gov.vn
21.27 B ríu Thị Chư PCT hội LHPN xã chubrt@quangnam.gov.vn
21.28 Alăng Bút CT Hội Nông dân xã buta@quangnam.gov.vn
21.29 Alăng Thị Hâng PCT hội Nông dân xã hangat@quangnam.gov.vn
21.30 Alăng Bích CT hội CCB bicha@quangnam.gov.vn
21.31 Hôi h Đường PCT hội CCB duonghh@quangnam.gov.vn
21.32 Alăng Gói Bí Thư Đoàn xã goia@quangnam.gov.vn
21.33 A Vô Ngấc PBT Đoàn xã ngacav@quangnam.gov.vn
21.34 A Lăng Cường Trưởng CA xã cuongal1@quangnam.gov.vn
22 Xã Sông Kôn   songkon.donggiang@quangnam.gov.vn
22.1 Bríu Sơn BT Đảng ủy sonb@quangnam.gov.vn
43883 Đinh Thị Ngơi CT - UBND ngoidt@quangnam.gov.vn
22.3 Bríu Nhin CT - UBMT nhinb@quangnam.gov.vn
22.4 Bríu Hân PCT - HĐND hanb@quangnam.gov.vn
43973 Arâl Ghên PBT - Đảng ủy ghena@quangnam.gov.vn
44004 Vi Thị Lăng CT - HLHPN langvt@quangnam.gov.vn
44034 Alăng Út CT - HND uta@quangnam.gov.vn
44065 Alăng Ruôn Bí thư Đoàn ruona@quangnam.gov.vn
44096 Zơ Râm Thị Nhiếp VPTK nhiepzrt@quangnam.gov.vn
44126 Bríu Lại CC - ĐCXD laib@quangnam.gov.vn
44157 Phạm Thị Lợi CC- ĐCXDMT loipt1@quangnam.gov.vn
44187 Arất Gôn CC - TCKT gona@quangnam.gov.vn
22.13 Bríu Lênh CC - TPHT lenhb@quangnam.gov.vn
22.14 Bríu Sứ CC - TPHT sub@quangnam.gov.vn
22.15 Ríah Pon CC - VHXH ponr@quangnam.gov.vn
22.16 Trần Thị Mỹ Toàn CC - TCKT toanttm@quangnam.gov.vn
22.17 Arất Trung TCA trunga@quangnam.gov.vn
22.18 Arất Lới PCHT loia@quangnam.gov.vn
22.19 Alăng Đà PCT UBMTTQVN xã daa@quangnam.gov.vn
22.20 Alăng Găm PCT - HND gama@quangnam.gov.vn
22.21 Zơ Râm Lựu PBT Đoàn luuzr@quangnam.gov.vn
22.22 Coor Thị Nhiếp PCT - HLHPN nhiepct@quangnam.gov.vn
22.23 Bríu Nhi PCT CCB nhib@quangnam.gov.vn
22.24 Đinh Thị Bích Nội vụ thi đua bichdt@quangnam.gov.vn
22.25 Bríu Tư KH-GT-TL-NLNN tub@quangnam.gov.vn
22.26 Pơloong Rất TQ-Văn Thư Lưu Trữ ratp@quangnam.gov.vn
22.27 Bnướch Ba TC-UBKT bab@quangnam.gov.vn
22.28 Coor Lâm Dân vận- Tuyên giáo lamc@quangnam.gov.vn
22.29 Bling Bloó CT Người Cao Tuổi bloob@quangnam.gov.vn
22.30 Bríu Hồng PCT CTNXP hongb@quangnam.gov.vn
22.31 Bùi Văn Trung Trưởng CA xã trungbv1@quangnam.gov.vn
22.32 Bríu Dư CT Hội TNXP dub@quangnam.gov.vn
23 Xã Jơ Ngây   jongay.donggiang@quangnam.gov.vn
23.1 Bhnướch Lâm Chủ Tịch UBND lamb@quangnam.gov.vn
23.2 Zơ Râm Lang Phó Bí Thư  Đảng ủy langzr@quangnam.gov.vn
23.3 Zơ Râm Thị Nép Bí Thư Đảng ủy nepzrt@quangnam.gov.vn
23.4 A Lăng Minh Phó Chủ Tịch UBND minhal@quangnam.gov.vn
23.5 Ra Pát ABơn Phó Chủ Tịch HĐND abonrp@quangnam.gov.vn
23.6 Pơ Loong Niêm Chủ Tịch UBMTTQVN niempl@quangnam.gov.vn
23.7 A Lăng Ánh Chủ Tịch Hội Nông dân anhal@quangnam.gov.vn
23.8 Nguyễn Thị Hải Chủ Tịch Hội LHPN haint4@quangnam.gov.vn
23.9 ATing Bi Bí Thư  đoàn bia@quangnam.gov.vn
23.10 Ra Pát Đưi Chủ Tịch Hội CCB duirp@quangnam.gov.vn
23.11 Đinh Thị Hồng Nguyệt Văn phòng-Thống kê nguyetdth@quangnam.gov.vn
23.12 BLing Lướt Văn hóa xã hội luotb@quangnam.gov.vn
23.13 Ra Pát A Bưa Văn phòng-Thống kê buarpa@quangnam.gov.vn
23.14 A Lăng Oi Chỉ huy Trưởng QS oial1@quangnam.gov.vn
23.15 A Lăng Lưa Tư pháp-Hộ tịch luaal@quangnam.gov.vn
23.16 Huỳnh Thị Phương Tư pháp-Hộ tịch phuonght1@quangnam.gov.vn
23.17 Nguyễn Văn Giảng Địa chính xây dựng giangnv@quangnam.gov.vn
23.18 Zơ Râm Thị Nhiếu Địa chính NN-MT nhieuzrt@quangnam.gov.vn
23.19 Jơ Đêl Thị Bé Văn hóa xã hội bejdt@quangnam.gov.vn
23.20 Phạm Thị Ngọc Văn hóa xã hội ngocpt@quangnam.gov.vn
23.21 Zơ Râm Nhước Tài chính-kế toán nhuoczr@quangnam.gov.vn
23.22 Bnướch Biết Tổ chức- kiểm tra ĐU bietb@quangnam.gov.vn
23.23 Zơ Râm Bơr Phó trưởng CA borzr@quangnam.gov.vn
23.24 A Lăng Tuân CAV Thường trực tuanal@quangnam.gov.vn
23.25 A Lăng PLếu Phó Chỉ huy trưởng QS pleual@quangnam.gov.vn
23.26 A Rất Thị Phíu Thủ quỹ -Văn thư phiuart@quangnam.gov.vn
23.27 A Lăng Giói PBT đoàn TNCSHCM gioial@quangnam.gov.vn
23.28 Ra Pát Châu CT Hội Người cao tuổi chaurp@quangnam.gov.vn
23.29 Zơ Râm Thị Hòa CB Thú y hoazrt@quangnam.gov.vn
23.30 A Lăng Huấn Phó Chủ tịch Hội CTĐ huanal@quangnam.gov.vn
23.31 A Lăng Lia PCT UBMTTQVN liaal@quangnam.gov.vn
23.32 A Lăng Thị Che Phó Chủ Tịch Hội Nông dân chealt@quangnam.gov.vn
23.33 Ra Pát Thị Phé Phó Chủ tịch Hội LHPN pherpt@quangnam.gov.vn
23.34 Ra Pát Nguyên PhóChủ Tịch Hội CCB nguyenrp@quangnam.gov.vn
23.35 Bhnướch Lập PBT đoàn TNCSHCM lapb@quangnam.gov.vn
25.12 A Vô Dũng Trưởng công an dungav@quangnam.gov.vn
  Ra Pát Abih KH-GT-TL-NLNN abihrp@quangnam.gov.vn
  Ra Pát Thị Năm Nia Nội vụ- Thi đua- Tôn giáo- Dân tộc niarptn@quangnam.gov.vn
  A Lăng Tiên Tuyên giáo- Dân vận tienal1@quangnam.gov.vn
24 Xã Ating   ating.donggiang@quangnam.gov.vn
24.1 Pơ Loong Nhong CT. UBND xã nhongpl@quangnam.gov.vn
24.2 Pơ Loong Jốp PBT. Đảng ủy xã joppl@quangnam.gov.vn
24.3 Zơ Râm Linh CT.UBMTTQ xã linhzr@quangnam.gov.vn
24.4 Cơ Lâu Bắc PCT. UBND xã baccl@quangnam.gov.vn
24.5 Pơ Loong Thị Nhựa PCT. HĐND xã nhuaplt@quangnam.gov.vn
24.6 PơLoong Chiến BT. Đảng ủy xã chienp1@quangnam.gov.vn
24.7 Clâu Ba Công chức VP-TK xã bac@quangnam.gov.vn
24.8 Bnướch Nhí Công chức VH-XH xã nhib1@quangnam.gov.vn
24.9 Hốih Thủy Công Chức TP - HT xã thuyh@quangnam.gov.vn
24.10 Pơ Loong Thị Ấp Công Chức TP - HT xã applt@quangnam.gov.vn
24.11 Pơ Loong Nươnh Công chức ĐC-XD xã nuonhpl@quangnam.gov.vn
24.12 A Lăng Nô Công chức ĐC-XD xã noal@quangnam.gov.vn
24.13 Hôôi Chêm Công chức VH-XH xã chemh@quangnam.gov.vn
24.14 A Lăng Xuất KaLy Công chức TC-KT xã kalyalx@quangnam.gov.vn
24.15 Văn Đức Quý Công chức TC-KT xã quyvd@quangnam.gov.vn
24.16 Bríu Nhiên CHT BCHQS xã nhienb@quangnam.gov.vn
24.17 Pơ Loong Jin PCHT BCHQS xã jinpl@quangnam.gov.vn
24.18 A Lăng Chân CT. Hội ND xã chanal@quangnam.gov.vn
24.19 Cơ Lâu Tinh PCT. Hội ND xã tinhcl@quangnam.gov.vn
24.20 Bríu Công Bí thư Xã Đoàn congb@quangnam.gov.vn
24.21 Clâu Đơn PBT Xã Đoàn donc@quangnam.gov.vn
24.22 Đinh thị Hồng Nghiệp CT. Hội LHPN xã nghiepdth@quangnam.gov.vn
24.23 Pơ Loong Thị Reo PCT. Hội LHPN xã reoplt@quangnam.gov.vn
24.24 A Lăng Nấp CT. Hội CCB xã napal@quangnam.gov.vn
24.25 Hốih Thiên PCT.Hội CCB xã thienh@quangnam.gov.vn
24.26 Coor Thị Nhao PCT. UBMTTQ xã nhaoct@quangnam.gov.vn
24.27 Coor La TG – DV lac@quangnam.gov.vn
24.28 A Lăng Ngươi TC – KT nguoial@quangnam.gov.vn
24.29 A Lăng Thị Lem TQ-Văn Thư -LT lemalt@quangnam.gov.vn
24.30 Clâu Bích Thú y kiêm NN xã bichc@quangnam.gov.vn
24.31 Bríu ATét GT-NN- GTTL atetb@quangnam.gov.vn
24.32 Alăng Biết Trưởng CA bieta@quangnam.gov.vn
25 Xã Ba   ba.donggiang@quangnam.gov.vn
25.1 Phan Thanh Bình BT. Đảng ủy binhpt@quangnam.gov.vn
25.2 A Lăng Đinh BT. Đảng ủy dinhal@quangnam.gov.vn
13.2 Phạm Xuân Vân CT. UBND vanpx@quangnam.gov.vn
25.3 Nguyễn Xuân Nghiêm CT. UBND nghiemnx@quangnam.gov.vn
25.4 Nguyễn văn Cân PCT. UBND cannv@quangnam.gov.vn
25.5 BRíu Dết PCT. HĐND detb@quangnam.gov.vn
25.6 Nguyễn Thành Cung CT. UBMT cungnt@quangnam.gov.vn
25.7 A Lăng Hoàng BT. ĐTN hoangal@quangnam.gov.vn
25.8 Mạc Thị Việt CT. HLHPN vietmt@quangnam.gov.vn
25.9 Nguyễn Văn Bom CT. HND bomnv@quangnam.gov.vn
25.10 Phan Văn Hải CT. HCCB haipv@quangnam.gov.vn
25.11 Nguyễn Văn Thức Trưởng C. An thucnv@quangnam.gov.vn
  Phạm Quốc Vương Phó trưởng CA vuongpq2@quangnam.gov.vn
25.13 Phạm Kim Thông CHT. BCHQS thongpk@quangnam.gov.vn
25.14 Lê Minh Tùng VH-TT tunglm@quangnam.gov.vn
25.15 Huỳnh Thị Bích LĐTB&XH bichht@quangnam.gov.vn
25.16 Mạc Thị Nhâm TP-HT nhammt@quangnam.gov.vn
25.17 Nguyễn An Phương TP-HT phuongna@quangnam.gov.vn
25.18 Trần Thị Thanh Thúy TC-KT thuyttt@quangnam.gov.vn
25.19 Phạm Thị Mỹ Linh TC-KT linhptm@quangnam.gov.vn
25.20 Nguyễn Mạnh Thiều Trinh VP-TK trinhnmt@quangnam.gov.vn
25.21 Hôih ẤpLét VP-TK apleth@quangnam.gov.vn
25.22 Nguyễn Thị Kim Thoa ĐC-XD thoantk2@quangnam.gov.vn
25.23 Hoàng Văn Vũ ĐC-XD vuhv@quangnam.gov.vn
25.24 ÁI Văn Chanh CT. HCTĐ chanhav@quangnam.gov.vn
25.25 A Lăng Thị Lích PCT. HLHPN lichalt@quangnam.gov.vn
25.26 Trần Thị Thu Hà CBTE hattt2@quangnam.gov.vn
25.27 Nguyễn Quang Choang PCT. UBMT choangnq@quangnam.gov.vn
25.28 Ngô Ngọc Lý PCT. HND lynn@quangnam.gov.vn
25.29 Thân Văn Phúc PCT. HCCB phuctv1@quangnam.gov.vn
25.30 Lê Xuân Ngọ KH-GTTL,LN ngolx@quangnam.gov.vn
25.31 Nguyễn Văn Dứu PBNN duunv@quangnam.gov.vn
25.32 Nguyễn Thị Mỹ linh CBTG-DV linhntm3@quangnam.gov.vn
25.33 Phạm Văn Kria CB TC-UBKTĐ kriapv@quangnam.gov.vn
25.34 A Lăng ứi PBT. ĐTN uial@quangnam.gov.vn
25.35 A Lăng Lanh CB TĐKT-NV, TG, DT lanhal@quangnam.gov.vn
25.36 Đinh Văn Nhun Văn Thư -LT nhundv@quangnam.gov.vn
25.37 Đinh Công Ngân VH-TT-TDTT ngandc@quangnam.gov.vn
25.38 Mai Văn Nghĩa CBTY nghiamv@quangnam.gov.vn
25.39 Huỳnh Ngọc Xây CT. HNCT xayhn@quangnam.gov.vn
25.40 Lê Văn Liết PCHT. BCHQS lietlv@quangnam.gov.vn
25.41 Phan Văn Vỹ PCHT. BCHQS2 vypv@quangnam.gov.vn
26 Xã Tư   tu.donggiang@quangnam.gov.vn
26.1 Lê Thị Tuyết Phó BíThư Đảngủy tuyetlt@quangnam.gov.vn
26.2 Nguyễn Văn Bình Chủ tịch UBND binhnv6@quangnam.gov.vn
26.3 Mạc Như Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND quynhmn@quangnam.gov.vn
26.4 Nguyễn Văn Phúc PhóChủ tịch UBND phucnv1@quangnam.gov.vn
26.5 Đinh Thị Thơ VP-TK thodt1@quangnam.gov.vn
26.6 Lê Duy Trường ĐC-XD-NN&MT truongld@quangnam.gov.vn
26.7 Nguyễn Thị Hiền VP-TK hiennt5@quangnam.gov.vn
26.8 Nguyễn Thị Hoài Đông ĐC-XD-NN&MT dongnth@quangnam.gov.vn
26.9 Hoàng Thị Thanh Vân TC-KT vanhtt3@quangnam.gov.vn
26.10 Đinh Thị Nếch VH-XH nechdt@quangnam.gov.vn
26.11 Lê Thị Oanh VH-XH oanhlt@quangnam.gov.vn
26.12 Cơlâu Thị Dưa TP-HT duact@quangnam.gov.vn
26.13 Mạc Văn Mét Trưởng CHQS metmv@quangnam.gov.vn
26.14 Nguyễn Văn Chuân Nội vụ, thi đua, tôn giáo chuannv@quangnam.gov.vn
26.15 Nguyễn Vũ Hoàng Chủtịch UBMTTQVN hoangnv2@quangnam.gov.vn
26.16 Đinh Thị Xí Chủ tịch HLHPN xidt@quangnam.gov.vn
26.17 Nguyễn Thị Hoa Bí thư xã đoàn hoant4@quangnam.gov.vn
26.18 Nguyễn Thị Bơ Chủ tịch HND bont1@quangnam.gov.vn
26.19 Nguyễn Văn Châu Chủ tịch HộiCCB chaunv@quangnam.gov.vn
26.20 Lê Văn Vương Phó Chủ tịch Hội CCB vuonglv@quangnam.gov.vn
26.21 Nguyễn Thị Phước Lành GĐ&TE lanhntp@quangnam.gov.vn
26.22 Lê Văn Năm Phó Bíthư đoàn namlv@quangnam.gov.vn
26.23 Nguyễn Văn Thoang Tổchức-kiểmtra thoangnv@quangnam.gov.vn
26.24 Đinh Văn  Xo Tuyêngiáo-Dânvận xodv@quangnam.gov.vn
26.25 Nguyễn Thị Như VănThư -lưutrữ nhunt@quangnam.gov.vn
26.26 Đinh Văn Nhá Phó Ban nông nghiệp xã nhadv@quangnam.gov.vn
26.27 Nguyễn Văn Nhiên Cán bộĐài truyền thanh nhiennv@quangnam.gov.vn
26.28 Đinh Thị Nghĩa Chủ tịch HCTĐ nghiadt@quangnam.gov.vn
26.29 Plong Méo Phó Chủ tịch HLHPN meop@quangnam.gov.vn
26.30 Đinh Văn Luân Phó Chủ tịch MT luandv@quangnam.gov.vn
26.31 Nguyễn Lưu Hạnh Phó CHT Quân sự hanhnl@quangnam.gov.vn
  Phan Hoàng Kiều Trưởng CA xã kieuph@quangnam.gov.vn
  Võ Duy Tình Phó Trưởng CA xã tinhvd@quangnam.gov.vn
  Dương Văn Kiên Công an viên kiendv1@quangnam.gov.vn
27 Xã Za Hung   zahung.donggiang@quangnam.gov.vn
27.1 Alăng Cung Bí thư Đảng Ủy cunga@quangnam.gov.vn
27.2 A Vô Biên Phó Bí Thư Đảng Ủy bienav@quangnam.gov.vn
27.3 Bnướch Bíp Chủ tịch UBND bipb@quangnam.gov.vn
27.4 A Lăng Páy Phó Chủ tịch HĐND payal@quangnam.gov.vn
27.5 A Lăng Toi Phó Chủ tịch UBND toial@quangnam.gov.vn
27.6 A Lăng Góp CT UBMTTQVN gopal@quangnam.gov.vn
27.7 A Lăng Rính Bí Thư Đoàn rinhal@quangnam.gov.vn
27.8 Bnướch Crướp Phó Chủ tịch Hội CCB cruopb@quangnam.gov.vn
27.9 Bnướch Châu Chủ tịch Hội Nông Dân chaub1@quangnam.gov.vn
27.10 Bnướch Thị Bượu Chủ tịch Phụ Nữ xã buoubt@quangnam.gov.vn
27.11 Bnướch Túy Văn phòng Thống Kê tuyb2@quangnam.gov.vn
27.12 Đinh Thị Lân Văn phòng Thống Kê landt2@quangnam.gov.vn
27.13 A Lăng Thắng Văn hóa Xã hội thangal@quangnam.gov.vn
27.14 Phong Đại Dương Văn hóa Xã hội duongpd1@quangnam.gov.vn
27.15 Nguyễn  Đức Hoàng Tài chính – Kế toán xã hoangnd1@quangnam.gov.vn
27.16 Trịnh Thị Hồng Lam Tài chính – Kế toán xã lamtth@quangnam.gov.vn
27.17 Bnướch A Rất Chỉ huy Trưởng QS ratba@quangnam.gov.vn
27.18 Tô Thị Mai Lý Tư pháp – Hộ tịch xã lyttm1@quangnam.gov.vn
27.19 Bnướch Mít Địa chính – Xây dựng mitb@quangnam.gov.vn
27.20 Bnướch Pới Địa chính – Xây dựng poib@quangnam.gov.vn
27.21 A Vô Danh Chủ tịch Hội CCB danhav@quangnam.gov.vn
27.22 Bnướch Mươn Phó Bí Thư Đoàn xã muonb@quangnam.gov.vn
27.23 Bnướch Thị Chước Phó Chủ tịch Phụ Nữ xã chuocbt@quangnam.gov.vn
27.24 Bnướch Mích PCT UBMTTQVN xã michb@quangnam.gov.vn
27.25 A Lăng Bí Phó Chủ tịch HND xã bial@quangnam.gov.vn
27.26 Bnướch Lợi Phó chỉ huy Quân sự xã loib@quangnam.gov.vn
27.27 Bríu Lan Tổ chức – Kiểm tra xã lanb@quangnam.gov.vn
27.28 Hồ Văn Tám Tuyên Giáo – Dân Vận tamhv@quangnam.gov.vn
27.29 Bnướch Hoan Thú Y xã xã hoanb@quangnam.gov.vn
27.30 Bnướch Moi Giao thông – Thủy lợi moib@quangnam.gov.vn
27.31 Alăng Nghiệp Thủ quỹ-Văn thư nghiepa@quangnam.gov.vn
27.32 A lăng Cư NV-Thi đua-TG-DT cual@quangnam.gov.vn
27.33 A Ting Thị Bướp Gia đình và Trẻ em buopatt@quangnam.gov.vn
27.34 Lê Hữu Vỹ Trưởng Công an xã vylh1@quangnam.gov.vn
27.35 Nguyễn Văn Anh Phó Trưởng Công an xã anhnv7@quangnam.gov.vn
27.36 Bnướch Dáh Chủ tịch Hội người Cao Tuổi dahb@quangnam.gov.vn
27.37 Bnướch Dương Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ duongb@quangnam.gov.vn
27.38 A Lăng Hốt Chủ tịch Hội Thanh Niên Xung Phong hotal@quangnam.gov.vn
28 Xã Mà Cooih   macooih.dongquang@quangnam.gov.vn
28.1 A Lăng Trách Chủ tịch HĐND trachal@quangnam.gov.vn
28.2 A Râl Bói PBT Đảng ủy boiar@quangnam.gov.vn
28.3 Lê Minh Tuấn Bí thư, CT. UBND tuanlm1@quangnam.gov.vn
28.4 Zơ Râm Đuynh PCT. HĐND duynhzr@quangnam.gov.vn
28.5 A Lăng Thị Trâm PCT. UBND tramalt@quangnam.gov.vn
28.6 Bnướch Nghị CT. UBMTTQVN nghib@quangnam.gov.vn
28.7 Bnướch Hút BT. Đoàn xã hutb@quangnam.gov.vn
28.8 Nguyễn Thị Kim Nhựt CT. Hội LHPN nhutntk@quangnam.gov.vn
28.9 Blúp Ghíu CT. HND ghiub@quangnam.gov.vn
28.10 A Lăng Bhúch CT. HCCB bhuchal@quangnam.gov.vn
28.11 Bnướch Hơn Ban CHTQS honb@quangnam.gov.vn
28.12 A Lăng Thị Cháo Tài chính-Kế toán chaoalt@quangnam.gov.vn
28.13 Zơ Râm Thị Nhính Tài chính-Kế toán nhinhzrt@quangnam.gov.vn
28.14 Dương Ngọc Lâm Nội vụ -TĐKT lamdn@quangnam.gov.vn
28.15 A Rất Thị Bưng VP-TK bungart@quangnam.gov.vn
28.16 A Rất Grớ ĐC-XD groar@quangnam.gov.vn
28.17 Bùi Thị Ngọc Bích ĐC-XD-NN-NTM bichbtn@quangnam.gov.vn
28.18 Sa Va Ghin TP-HT ghinsv@quangnam.gov.vn
28.19 Nguyễn Việt Anh TP-HT anhnv2@quangnam.gov.vn
28.20 A Lăng Bác VHXH bacal@quangnam.gov.vn
28.21 A Lăng Hôn VHXH honal@quangnam.gov.vn
28.22 Hốih Pót DV-TG poth@quangnam.gov.vn
28.23 Bnướch Hí Tổ chức Đảng hib@quangnam.gov.vn
28.24 A Lăng Thùy PCHTQS thuyal@quangnam.gov.vn
28.25 Phạm Minh Tưởng GTTLNLN tuongpm@quangnam.gov.vn
28.26 A Rất Thị Lươi VT-TQ luoiart@quangnam.gov.vn
28.27 A Rất Thị Nhương PCT.MTTQVN nhuongart@quangnam.gov.vn
28.28 A Lăng Thị Króc PBT. Đoàn xã krocalt@quangnam.gov.vn
28.29 Bnướch Thị Dách PCT. Hội LHPN dachbt@quangnam.gov.vn
28.30 A Lăng Banh PCT.HND banhal@quangnam.gov.vn
28.31 A Lăng Linh PCT. HCCB linhal@quangnam.gov.vn
28.32 A Rất Lếch CT. Hội CTĐ lechar@quangnam.gov.vn
28.33 A Lăng Krônh CT. Hội NCCT kronhal@quangnam.gov.vn
28.34 A Lăng Qúy CT. Hội TNXP quyal@quangnam.gov.vn
28.35 Trần Quang Tiến Trưởng CA xã tientq@quangnam.gov.vn
28.36 A Lăng Thời Phó trưởng CA xã thoial@quangnam.gov.vn
29 Xã Arooi   arooi.donggiang@quangnam.gov.vn
29.1 Hôih Sinh Bí thư Đảng ủy sinhh@quangnam.gov.vn
29.2 Hôih Đức Chủ tịch. UBND duch1@quangnam.gov.vn
29.3 Hôih Bảy Chủ tịch. UBND bayh@quangnam.gov.vn
29.4 Hôih Áp Luy Phó chủ tịchUBND luyha@quangnam.gov.vn
29.5 A Rất Bin Chủ tịch UBMTTQVN binar@quangnam.gov.vn
29.6 A Rất Pê Phó chủ tịchUBND pear@quangnam.gov.vn
29.7 Zơ Râm Thị Cheng Chủ tịch HLHPN xã chengzrt@quangnam.gov.vn
29.8 A Rất Ôm Bí Thư Đoàn omar@quangnam.gov.vn
29.9 Hôih Dinh Chủ Tịch HCCB xã dinhh@quangnam.gov.vn
29.10 A Rất Bới Văn hóa - xã hội boiar1@quangnam.gov.vn
29.11 A Lăng Lanh Văn phòng thống kê lanhal1@quangnam.gov.vn
29.12 A Vô Nệ Tư pháp  hộ tịch neav@quangnam.gov.vn
29.13 Hôih A Rí CT Hội Nông Dân riha@quangnam.gov.vn
29.14 Hồ Xuân Dũng Giao thông thủy lợi dunghx@quangnam.gov.vn
29.15 Hôih Cho văn phòng thống kê choh@quangnam.gov.vn
29.16 Hôih Tin Trung tâm văn hóa xã tinh@quangnam.gov.vn
29.17 Nguyễn Thị Thu Hương Tài chính kế toán huongntt2@quangnam.gov.vn
29.18 Nguyễn Ngà Tài chính kế toán ngan@quangnam.gov.vn
29.19 Nguyễn Thị Thu Hằng Văn hóa xã hội hangntt1@quangnam.gov.vn
29.20 Gia Râm Vun ĐC-XD-MT vungr@quangnam.gov.vn
29.21 A Lăng Muôn Địa chính xây dựng muonal@quangnam.gov.vn
29.22 Bríu Thị Linh Văn thư thủ quỹ linhbt@quangnam.gov.vn
29.23 A Rất Hươm CHT.BCH quân sự xã huomar@quangnam.gov.vn
29.24 A Rất Mút Phó Trưởng CA xã mutar@quangnam.gov.vn
29.25 A Rất Bấy Phó Chủ tịch mặt trận bayar@quangnam.gov.vn
29.26 A Rất Nghệ Phó CHQS thứ 1 nghear@quangnam.gov.vn
29.27 Hôih Khôn Phó CHQS thứ 2 khonh@quangnam.gov.vn
29.28 A Lăng Huyền Thú y huyenal@quangnam.gov.vn
29.29 Nguyễn Thị Trình PCT Hội LHPN xã trinhnt1@quangnam.gov.vn
29.30 B Ling Lăm Phó Bí Thư Đoàn xã lambl@quangnam.gov.vn
29.31 A Vô Ga CAV thường trực gaav@quangnam.gov.vn
29.32 A Rất Chí Tổ Chức -Kiểm Tra chiar@quangnam.gov.vn
29.33 A Rất Vi CT Hội người Cao Tuổi viar@quangnam.gov.vn
29.34 Hôih Thị Yếu Dân số gia đình yeuht@quangnam.gov.vn
29.35 A Rất Thành CT Hội Chữ thập đỏ xã thanhar@quangnam.gov.vn
29.36 A Rất Tóc PCT hội người Cao tuổi tocar@quangnam.gov.vn
29.37 Hôih Mỷ CT Hội TN xung phong myh@quangnam.gov.vn
29.38 A Rất Phúc NV-TĐ-TG phucar@quangnam.gov.vn
29.39 Đinh Công Thao Trưởng Công an xã thaodc@quangnam.gov.vn
29.40 Arất Bớ Ban tuyên giáo, dân vận xã boa@quangnam.gov.vn
30 Xã Kà Dăng   kadang.donggiang@quangnam.gov.vn
30.1 Đinh Hoài Thi Bí thư Đảng ủy thidh@quangnam.gov.vn
  Phong Thái Chủ tịch UBND xã thaip@quangnam.gov.vn
  Lê Ca Thịnh Trưởng CA thinhlc@quangnam.gov.vn
30.2 A Lăng Lan Phó Bí thư Đảng ủy lanal@quangnam.gov.vn
30.3 A Lăng Den Chủ tịch UBND denal@quangnam.gov.vn
30.4 A Lăng Tốt Phó Chủ tịch UBND total@quangnam.gov.vn
30.5 A Lăng Thị Hội Phó Chủ tịch HĐND hoialt@quangnam.gov.vn
30.6 A Lăng Thị Bé Địa chính bealt@quangnam.gov.vn
30.7 A Lăng Lai VP-TK laial@quangnam.gov.vn
30.8 A Lăng Thiếu VHTT thieual@quangnam.gov.vn
30.9 A Lăng Brếp VH-XH brepal@quangnam.gov.vn
30.10 A Lăng Thông Địa chính thongal@quangnam.gov.vn
30.11 A Lăng Táo Tư pháp taoal@quangnam.gov.vn
30.12 A Lăng Trứ Giao thông Thủy lợi trual@quangnam.gov.vn
30.13 A Lăng Ngôn Kế toán ngonal@quangnam.gov.vn
30.14 Ra Pát Chang Kế toán changrp@quangnam.gov.vn
30.15 A Lăng Phương Chủ tịch UBMT phuongal@quangnam.gov.vn
30.16 A Lăng Uông Chủ tịch HND uongal@quangnam.gov.vn
30.17 A Lăng Bót Bí thư Đoàn botal@quangnam.gov.vn
30.18 A Lăng Thị Mứ Chủ tịch Hội LHPN mualt@quangnam.gov.vn
30.19 A Lăng Do VP-TK doal@quangnam.gov.vn
30.20 A Lăng Quỳnh Xã Đội trưởng quynhal@quangnam.gov.vn
30.21 Đinh Nhanh Truyền thanh xã nhanhd@quangnam.gov.vn
30.22 A Lăng Phương Phó Ban NN-LN phuongal1@quangnam.gov.vn
30.23 A Lăng Tơm Phó CHT Quân sự tomal@quangnam.gov.vn
30.24 A Lăng Sơn Phó Trưởng Công an sonal@quangnam.gov.vn
30.25 A Lăng Bành Tổ chức – Kiểm tra banhal1@quangnam.gov.vn
30.26 Clâu Thị Bới Tuyên giáo – Dân vận boict@quangnam.gov.vn
30.27 A Lăng Thị Nét Văn thư kiêm PCT Hội Nông dân  netalt@quangnam.gov.vn
30.28 A Lăng Niễng Phó Bí thư Đoàn niengal@quangnam.gov.vn
30.29 A Lăng Thị Tít Phó Chủ tịch Hội LHPN titalt@quangnam.gov.vn
30.30 Đinh Hoài Thông Phó Chủ tịch Hội CCB thongdh@quangnam.gov.vn
30.31 A Gô Nhí Phó Chủ tịch UBMT nhiag@quangnam.gov.vn

Văn bản chỉ đạo phòng, chống Covid-19

    


máy hút mùi ChefsDự báo thời tiết

Đông Giang
Thứ sáu, 24/09/2021
Rain showers
Nhiệt độ:26°
Độ ẩm: 100%
Hướng gió:Tây
Tốc độ gió:5 kmph
Tầm nhìn xa: 10 km

Thứ bảy
25/09/2021
Rain showers
26°-30°
Chủ nhật
26/09/2021
Rain showers
26°-31°

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng
Lượt trong ngày

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG GIANG
Địa chỉ: Thị trấn Prao - Đông Giang - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)