• Trang địa phương Đông Giang T5 - 2024
  • Trang địa phương Đông Giang T4 - 2024
  • Trang địa phương Đông Giang T3 - 2024

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn