• Trang địa phương Đông Giang T3 - 2023
  • Trang địa phương Đông Giang T1 - 2023
  • Trang địa phương Đông Giang T2 - 2023

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn