• Trang địa phương Đông Giang T11 - 2023
  • Trang địa phương Đông Giang T10 - 2023
  • Trang địa phương Đông Giang T9 - 2023

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn