Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND huyện Đông Giang
Tiêu đề Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 UBND huyện Đông Giang
Mô tả ngắn
Tải về

Nội dung liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn