Tập san Online

Niên giám thống kê năm 2019

01/07/2020 | 12:00 AM
1

Tập san Online

Niên giám thống kê năm 2018

01/05/2018 | 12:00 AM
2

Tập san Online

Niên giám thống kê năm 2017

01/05/2017 | 12:00 AM
3

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn