Triển khai học tập, nghiên cứu các chuyên đề thực hiện NQ Đại hội Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 13- KH/HU ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Huyện ủy Đông Giang về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; trong 02 ngày, ngày 07 và 08 tháng 7 năm 2011, tại Hội trường Trung tâm VHTT huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lớp học tập, nghiên cứu các chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho c

Nhằm thống nhất cao về nhận thức, hành động và nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống thành những hành động cách mạng thiết thực cổ vũ, động viên tinh thần nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Lớp học tập, nghiên cứu nhằm để cán bộ chủ chốt của huyện nắm được những vấn đề cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011- 2020; Báo cáo Chính trị tại Đại hội XI của Đảng và Kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa X những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI. Qua học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng và sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2011 của huyện nhà góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

       Sau khi triển khai các chuyên đề, Huyện ủy Đông Giang đã thông qua Kế hoạch số 13- KH/HU của Huyện ủy và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Huyện ủy nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của huyện Đông Giang.
Nguyễn Quốc Vương

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn