Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2011

Chiều ngày 13/12/2011, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2011, đến dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các giảng viên và 79 học viên.

Sau khi nghiên cứu 9 chuyên đề: "Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta"; "Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"; "Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc"; "Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"; "Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội"; "Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"; "Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế"; "Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở" và "Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" các học viên nhận thức sâu hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về những thành quả kinh tế - xã hội cũng như những định hướng phát triển trong những năm tới theo tinh thần Đại hội XI; nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thái Sơn

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn