Ba năm thực hiện nghị quyết về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước” ở huyện Đông Giang

Sau khi có Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", để triển khai thực hiện nghị quyết này, Huyện ủy Đông Giang đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 17/09/2008 về việc "nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7

Chương trình hành động số 16-CTr/HU, ngày 10/11/2008 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị "về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

        Trên cơ sở đó, cấp huyện đã mở 02 lớp, 01 lớp do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức dành cho cán bộ chủ chốt của huyện và 01 lớp do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức dành cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện, với tổng số người tham gia học tập là 270 đồng chí. Cấp xã, thị trấn mở 11 lớp với số lượng tham gia học tập là 678 đồng chí. Tổ chức 95 lớp tại 95 chi bộ thôn, với 5870 cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập.

        Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy, đội ngũ trí thức đã có bước phát triển đáng kể về số lượng và chất lượng. Hiện nay, đội ngũ trí thức của huyện có 534 cán bộ công chức (kể cả sự nghiệp giáo dục), trong đó cán bộ dân tộc Cơ Tu 113 đ/c (không kể công chức trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện), đạt tỷ lệ 21,16 %; cán bộ nữ 187 đ/c, tỷ lệ 35,01% (có 66 đ/c nữ là cán bộ dân tộc Cơ Tu). Đối với cấp xã, hiện nay có 411 đồng chí (trong đó 204 cán bộ và công chức, 207 người hoạt động không chuyên trách); trong đó cán bộ nữ 21,9%, cán bộ trẻ 56,2%, cán bộ dân tộc Cơ Tu 84,91%; cán bộ đạt 03 chuẩn 69 đồng chí chiếm 16,79%; trình độ học vấn tốt nghiệp THPT 305 đ/c, chiếm 74,21 %; trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên 178 đ/c, chiếm 43,3%; trình độ chính trị từ trung cấp trở lên 198 đ/c, chiếm 48,18%; không đạt chuẩn nào 35 đ/c, chiếm tỷ lệ 8,51%.

        Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ trí thức được quan tâm và có chuyển biến tích cực. Từ năm 2006-2010, đã cử 149 học sinh đi học theo chế độ cử tuyển, trong đó đại học 101 em, cao đẳng 45 em, trung học chuyên nghiệp 03 em; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho 229 đồng chí (tăng 64 đ/c so với nhiệm kỳ trước), trong đó cao cấp, cử nhân 32 đồng chí (tăng 14 đ/c); trung cấp 197 đồng chí (tăng 50 đ/c); nữ 54 đồng chí, trí thức dân tộc Cơ Tu 134 đồng chí; đào tạo về chuyên môn cho 176 đồng chí (tăng 75 đồng chí so với nhiệm kỳ trước), trong đó thạc sĩ 01 đồng chí, cao đẳng, đại học 88 đồng chí (tăng 60 đ/c), trung cấp 87 đồng chí (tăng 9 đ/c); trí thức nữ có 39 đồng chí, trí thức dân tộc Cơ Tu là 95 đồng chí.

        Huyện ủy đã xây dựng và ban hành chính sách nhằm trọng dụng, đãi ngộ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức như: điều động một số trí thức từ xã lên huyện, từ cơ quan Đảng sang cơ quan nhà nước, Mặt trận và đoàn thể huyện và ngược lại. Từ năm 2006-2010 đã điều động 28 đồng chí, trong đó người Cơ Tu 16 đồng chí. Bố trí chỗ ở cho các trí thức từ các địa phương khác đến công tác tại huyện; có chính sách hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác, không tái cử đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã; ban hành Quy định về trợ cấp ốm đau, tổ chức đi nghiên cứu học tập thực tế và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho cán bộ.

        Công tác đánh giá cán bộ hàng năm được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh. Công tác tuyển dụng, đề bạt, bố trí cán bộ từ huyện đến cơ sở được chú trọng và đảm bảo đúng quy định của Trung ương, tỉnh và huyện. Từ năm 2006-2010 đã tuyển dụng 112 trí thức cấp xã, trong đó trí thức người Cơ Tu 95 người; tuyển dụng 209 trí thức cấp huyện, trong đó trí thức người Cơ Tu 46 người; đề bạt, bổ nhiệm 188 trí thức của cấp huyện và xã.

        Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức. Từ năm 2006 - 2010, huyện đã liên kết với Trung tâm tin học trong tỉnh mở 01 lớp tin học văn phòng cho 80 trí thức cấp huyện và 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tin học cho 30 trí thức cấp xã, thị trấn. Liên kết với Trường Chính trị Quảng Nam mở 01 lớp trung cấp hành chính cho 52 đồng chí; mở 01 lớp trung cấp chính trị cho 96 đồng chí, mở 02 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 80 đồng chí; mở 02 lớp bổ túc văn hóa THPT cho 83 đồng chí. Ngoài ra, huyện đã cử 176 trí thức đi học chuyên môn, 145 trí thức đi học chính trị tại các cơ sở trong và ngoài tỉnh. Chính vì thế, đội ngũ trí thức của huyện từng bước đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng đáp ứng được ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Từ năm 2006-2011 đã thực hiện 01 dự án cấp tỉnh; 04 đề tài và 01 dự án cấp huyện. Đã có 05 đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đều xếp loại khá và tiếp tục đưa vào ứng dụng trong thực tiễn sản xuất.

        Bên cạnh đó, Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thường xuyên cung cấp cho đội ngũ trí thức thông tin thời sự về tình hình trong nước và thế giới, các văn bản của Trung ương, của tỉnh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các Hội ngị triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các buổi tọa đàm, các buổi thông tin thời sự; cung cấp thông tin nội bộ của tỉnh để thông tin cho đảng viên trong cuộc họp chi bộ định kỳ hàng tháng, tạp chí thông tin công tác tuyên giáo của tỉnh, qua trang wisite huyện Đông Giang. Qua đó, đội ngũ trí thức ý thức được trách nhiệm của mình đối với đất nước, từ đó rèn luyện, phấn đấu, bồi đắp, phát huy những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, tính tích cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức lối sống…

        Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những hạn chế, đó là: Các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 27-NQ-TW và Chương trình hành động số 23-CTr/TU. Chưa nhận thức đúng vai trò, vị trí của trí thức, sử dụng trí thức không đúng năng lực, trình độ, dẫn đến hạn chế sự cống hiến của trí thức; chưa tổ chức đối thoại để lắng nghe trí thức phản biện các chủ trương phát triển kinh tế tại địa phương. Công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ còn nhiều bất cập; cán bộ, công chức có trình độ đại học còn hạn chế, trình độ sau đại học rất ít, điều đó ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo, sức cống hiến và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Kiều Diễm

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn