Quá trình ra đời của đảng bộ Quảng Nam

Quảng Nam là mảnh đất giàu truyền thống đấu tranh yêu nước. Lịch sử đã giao phó cho nhân dân Quảng Nam đi đầu trong nhiều phong trào đấu tranh chống áp bức và xâm lược. Đặc biệt, từ khi Đế quốc Pháp nổ súng xâm lược. Đặc biệt, từ khi đế quốc Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào năm 1858, nhân dân Quảng Nam đã vùng lên đấu tranh đẻ giành độc lâp cho dân tộc.

Ngay khi thực dân Pháp tấn công vào cảng Đà Nẵng, nhân dân Quảng Nam hưởng ứng mạnh mẽ phong trào Nghĩa hội – Cần Vương, Đông Du, Duy Tân, khởi nghĩa Việt Nam quang phục hội…Chính mảnh đất Quảng Nam đã sản sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước mà tên tuổi và sự nghiệp đã gắn liền với những trang sử đấu tranh hào hùng của dân tộc như Hoàng Diệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng…

        Trong bối cảnh chung của đất nước, chủ nghĩa Mác-Lênin đã từng bước du nhập vào Việt Nam qua những tháng năm không mệt mỏi tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Năm 1927, đồng chí Đỗ Quang- người ở huyện Quế Sơn đã dự khóa huấn luyện ở Quảng Châu - Trung Quốc về đứng ra vận động thành lập ban vận động Hội Việt Nam Thanh niên tỉnh Quảng Nam. Từ đây đã ươm mầm cho sự ra đời của nhiều chi bộ ở Đà Nẵng và Hội An.

        Ngày 17/6/1929, những thành viên tiên tiến trong Hội Việt Nam thanh niên cách mạng đã đứng ra thành lập Đông Dương Cộng Sản Đảng ở Bắc Kỳ và đến tháng 9/1929, Đảng bộ Đông Dương cộng sản Đảng ở Quảng Nam đã được thành lập.

        Vào ngày 28/3/1930, ban chấp hành lâm thời Đảng bộ Quảng Nam ra thông báo thành lập đảng bộ và công báo từ nay chỉ có một Đảng cộng sản VN dẫn đường cho công, nông, binh, nhân dân bị áp bức đấu tranh, giành độc lập dân tộc, phản ánh thắng lợi của việc hợp nhất các tổ chức đảng, bản thông báo nêu rõ: phong trào cộng sản ở nước ta phát triển qua một con đường mới. Tức là Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập. Đề cập sự thống nhất về chính trị, tư tưởng của phong trào cách mạng trong tỉnh sau khi Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập đã nhấn mạnh: Phong trào cộng sản của tỉnh Quảng Nam cùng xu hướng chung với cả nước, phát triển trên cơ sở tranh đấu của vô sản, dân cày và những người bị áp bức trong toàn tỉnh.

        Như vậy không bao lâu sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam cũng được thành lập. Điều này chứng tỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, các tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng đã phổ biến khá sâu rộng trong phong trào đấu tranh của địa phương, đặc biệt những đảng viên thuộc thế hệ đầu tiên của đảng bộ đã nhạy bén trong việc nắm bắt chủ trương và kịp thời chuyển hướng lập đảng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của cách mạng lúc bấy giờ.

        Sự ra đời của Đảng bộ Quảng Nam đánh dấu mốc lịch sử của nhân dân Quảng Nam bước vào thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh cách mạng theo ngọn cờ độc lâp dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ngoc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn