Đông Giang tổ chức học tập, quán triệt tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2012, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp học tập, quán triệt tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho 175 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn.

Tại lớp học, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy quán triệt làm rõ: Bối cảnh ra đời, nội dung cụ thể và ý nghĩa của tác phẩm “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thông báo nhanh các nội dung chính quan trọng mà Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua gồm: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) "Về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020; Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) "Về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

        Cũng tại lớp học, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Kiều Diễm

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn