Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày 14/3/2014, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang đã tổ chức lớp học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) cho 159 đ/c là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; các cơ quan thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện.


Hình1: Đ/c Nguyễn Bằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy quán triệt
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các đ/c Báo cáo viên của huyện quán triệt  Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn