Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 10 tháng 02 năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Giang ban hành Kế hoạch số 91-KH/HU về tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2015 gắn với tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội được chia thành 4 đợt cao điểm nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Các đợt tuyên truyền cao điểm gồm: Đợt 1: Từ tháng 02/2015 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XVIII. Ở đợt này, tuyên truyền những thành tựu nổi bật qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, hệ thống chính trị đối với những thành tựu đó; những thuận lợi, thời cơ cần tận dụng, phát huy và những khó khăn, thách thức cần phải có giải pháp và quyết tâm vượt qua để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian đến; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ đến. Các nội dung cơ bản trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn; Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; như: dự thảo Báo cáo chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015 và mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015-2020…Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị.

Đợt 2: Từ tháng 9 năm 2015 đến khi hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tuyên truyền sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng, trong đó làm rõ việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020; tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Việc công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Đợt 3: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương; các bộ, ngành, các tổ chức và cá nhân. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010-2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp vượt lên khó khăn, thách thức về kinh tế và những biến đổi nhanh chóng, phức tạp về chính trị ở trên thế giới và khu vực trong những năm tiếp theo. Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng; Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; Các hoạt động của Đại hội; Các văn kiện trình tại Đại hội; Các tham luận, các quyết định của Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Đợt 4: Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tập trung tuyên truyền: Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước; Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Dư luận tích cực của nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội XII của Đảng.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cho đảng viên và nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp, từ đó phát huy tính dân chủ, trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội. Nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Kiều Diễm

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn