Đông Giang khai giảng Lớp Đảng viên mới

Sáng ngày 9/12/2015, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Giang đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới, đợt 2 năm 2015 cho 42 học viên là các đ/c đảng viên dự bị ở các chi bộ của 11 xã, thị trấn.

Đến dự có đ/c Lê Duy Thắng- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; đ/c Lê Văn Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy- Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm chính trị; các đồng chí lãnh đạo trong các Ban xây dựng Đảng và các học viên ở các chi bộ của xã, thị trấn.

Trong thời gian 8 ngày các đ/c đảng viên sẽ được các báo cáo viên truyền đạt 09 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác –Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở và Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng CSVN.

Sau khi kết thúc 8 ngày học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sẽ tổ chức cho lớp viết bài thu hoạch và tổ chức bế giảng lớp học.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó để mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hoài Đông

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn