HĐND huyện Đông Giang tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa X

Trong 2 ngày 23 và 24/12/2015 Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang Khóa X tổ chức kỳ họp thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện năm 2015.

Ông Nguyễn Bằng- Chủ tịch HĐND huyện  Đông Giang chủ trì hội nghị.

Năm 2015, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã ra sức khắc phục khó khăn, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách sâu sát, quyết liệt, năng động và sáng tạo, đưa huyện Đông Giang tiếp tục giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông –lâm- thuỷ sản, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại- dịch vụ của huyện ước đạt trên 224 tỷ 350 triệu đồng. Trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 79,85 tỷ đồng, tăng 7,11 % so với năm 2014, giá trị sản xuất ngành công nghiệp- tiểu thu công nghiệp ước đạt 50,80 tỷ đồng, tăng 16,51 % so với 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 93,70 tỷ đồng, tăng 20,28% so với 2014. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 479 tỷ đồng, đạt 134,60% kế hoạch. Xây dựng cơ bản đã giải ngân đạt 94% kế hoạch. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường được chú trọng. Các lĩnh vực Văn hoá, Giáo dục, Y tế, Dân số - kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được quan tâm thực hiện tốt. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách được thực hiện tốt, cấp 183 tấn gạo cho nhân dân; 75/95 thôn đạt thôn văn hóa; 83/95 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, 43 thôn có đội cồng chiêng; cấp gần 18.500 thẻ BHYT cho các đối tượng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông được kéo giảm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 28,5%, giảm 4,27% so với năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12,7 triệu đồng/người/năm, tăng 1,56 triệu đồng/người/năm so với 2014.

Tại kỳ họp, đại biểu cũng được nghe các báo cáo kết quả thanh tra kinh tế - xã hội, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo thực hiện  thu, chi ngân sách, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản; báo cáo công tác của Viên kiểm sát nhân dân; công tác xét xử, thi hành án; thẩm tra việc thực thi pháp luật trên địa bàn huyện bàn; báo cáo của Ban pháp chế HĐND huyện về thẩm tra việc thực thi pháp luật trên địa bàn huyện; tờ trình và đề án quy định tỷ lệ ngân sách huyện, xã thực hiện phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 vè đến năm 2025; báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết số 77 ngày 31/12/2008 của HĐND huyện khóa IX về khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Cơ tu giai đoạn 2009-2015...

Kỳ họp lần này cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ 2016; nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản 2016; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết thông qua đề án quy hoạch tỷ lệ ngân sách huyện, xã thực hiện phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 và đến 2025.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn