Kết quả xét duyệt thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg, ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Ngày 28/4/2017 Thủ tướng Chính phủ đã đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Quảng Nam có 12 xã khu vực I, 47 xã khu vực II, 63 xã khu vực III và 359 thôn đặc biệt khó khăn với 48 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 311 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III.

Trong đó, huyện Đông Giang có 03 xã thuộc khu vực II, 08 xã khu vực III và 60 thôn đặc biệt khó khăn với 12 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 48 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc xem xét, quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyễn Thị Viên

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn