Kết quả xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018 ở xã ba

Năm 2018, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Ba đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Toàn xã có 4932 khẩu/1210 hộ.

Từ đầu năm toàn xã có 1133 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, và đến cuối năm 2018 có 992 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87,55%; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền trở lên 848 hộ, tỷ lệ 74,84%; có 192 hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm liền. Ban Chỉ đạo phong trào xã được kiện toàn, củng cố, xây dựng chương trình, kế hoạch có tính định hướng, chiến lược phát triển. Đa số các thành viên trong Ban Chỉ đạo phong trào xã tích cực, chủ động phối kết hợp triển khai, thực hiện theo lĩnh vực, ngành phụ trách. Các chi bộ, chính quyền và nhân dân ở 14 thôn của xã luôn nỗ lực, chủ động thực hiện phong trào. Trong quá trình thực hiện luôn coi trọng công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện phù hợp với phong tục, tập quán, lành mạnh, tiết kiệm, bài trừ hủ tục và mê tín dị đoan. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đưa vào quy ước của các thôn. Công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình có sự tiến bộ về nhận thức, đời sống nhân dân từng bước nâng lên. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã trên 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 31,42%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,31% năm 2017 xuống còn 10,83% vào năm 2018. Thu hập bình quân đầu người của xã đạt 26 triệu đồng/người/năm.

Việc xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin - thể thao cơ sở được đẩy mạnh. Xã có 6 câu lạc bộ văn hóa, có sân vận động, sân bóng đá mini, công viên mi ni, các thôn có sân bóng chuyền, có khu hội trường nhà văn hóa để nhân dân sinh hoạt, tập thể dục…

Ngày 05/11/2018 Đoàn kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện (gọi tắt là phong trào) do ông Nguyễn Văn Lê - Trưởng Phòng VHTT huyện - Phó ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra Phong trào năm 2018 trên địa bàn xã Ba. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã biểu dương, ghi nhận kết quả phong trào mà xã Ba đã đạt được trong năm 2018 là: có 14/14 thôn đủ điều kiện đề nghị UBND huyện công nhận danh hiệu thôn văn hóa năm 2018, có 01 thôn đề nghị công nhận thôn văn hóa 3 năm liền (2016-2018), Cơ quan hành chính xã Ba được đề nghị công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa lần đầu” đồng thời đề nghị công nhận danh hiệu “Xã văn hóa đạt chuẩn nông thôn mới” và mong muốn địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về các hoạt động của phong trào./.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn