Đông Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2019

Sáng ngày 22.01.2019, Ủy Ban nhân dân Huyện Đông Giang đã tổ chức Hội Nghị triển khai nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2019.

Hội Nghị do đồng chí Đinh Văn Hươm, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch Ủy Ban nhân dân Huyện chủ trì. Trong năm 2018 Ban chỉ huy cơ quan quân sự Huyện đã làm tốt công tác tham mưu lãnh, chỉ đạo, kiện toàn giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn Huyện. Công tác tham mưu có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình địa phương. Cùng với sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo của Ủy Ban nhân dân Huyện, Sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy – Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh. Trong năm, công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương  được triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực; Ban chỉ huy cơ quan quân sự Huyện  đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2018 góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, giữ vững trật tự an toàn địa phương và góp phần thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Huyện nhà. Năm 2018, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự trên địa bàn Huyện được các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện đồng bộ, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch. Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy Ban nhân dân huyện và sự nỗ lực của toàn lực lượng, các tiềm năng trong khu vực phòng thủ của Huyện tiếp tục được xây dựng ngày càng vững chắc; nền Quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân được tăng cường; công tác giáo dục Quốc phòng – an ninh được triển khai đồng bộ; Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị được quan tâm, chỉ đạo, duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện đầy đủ các chính sách Quốc phòng đối với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ... Ngoài ra, Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai đạt hiệu quả cao. Trong năm 2018 Huyện đã thực hiện đảm bảo công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao với 55/55 thanh niên. Năm 2019, huyện tiếp tục triển khai hoàn thành giao nhận quân 61 đồng chí theo chỉ tiêu tỉnh giao.