Thị trấn Prao: một số kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng: Đảng ủy chỉ đạo triển khai tốt về công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, cụ thể đã xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp. Cấp ủy viên, Bí thư chi bộ và đảng viên gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt những tâm trạng tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức tổng kết Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng.

Công tác tổ chức cán bộ: Chỉ đạo triển khai thực hiện phát triển đảng viên và phân công đi xác minh lý lịch cho 03 quần chúng xin vào Đảng; tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng theo Quy định 76 cho 02 đồng chí; triển khai đăng ký tham học lớp trung cấp chính trị- hành chính cho 01 đ/c tại Trường Chính trị Quảng Nam; Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng mùng 3/2 cho 04 đồng chí, 19/5 cho 08 đồng chí  và tiếp tục đề nghị cho những đồng chí đủ năm tuổi Đảng; Báo cáo kết quả công tác rà soát quy hoạch cán bộ năm 2019; ban hành ra các quyết định giải thể chi bộ của 17 thôn và quyết định thành lập chi bộ của 06 thôn trên địa bàn; Công tác kiểm tra, giám sát: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng; Tiếp tục đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đảng ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị đăng ký học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã xây dựng lịch kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng; tổ chức kiểm tra, giám sát tại  các chi bộ trường học.

Công tác dân vận của cấp ủy thường xuyên được coi trọng, hoạt động có nhiều tiến bộ, đổi mới và hiệu quả. Ban Dân vận đã tham mưu với Đảng ủy triển khai các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ đạt hiệu quả tốt, cùng với các ngành, đoàn thể và các bộ phận khác tham gia tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, tình trạng cưới gả con chưa đủ tuổi kết hôn, hôn nhân cận huyết thống; vệ sinh môi trường, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đôi lúc chưa kịp thời; quản lý, điều hành của chính quyền chưa thật sự sâu sát, toàn diện; trách nhiệm đối với công việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp ở một số chi bộ chưa được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chưa được chủ động; hoạt động của mặt trận, đoàn thể vận động chưa kịp thời còn mang tính thời vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2019 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; vẫn kịp thời nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng của nhân dân trong việc giải tỏa đền bù, mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp; tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy trong quý III năm 2019; Tổ chức phát triển đảng viên, đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ chuẩn. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị, nghị quyết các cấp.

Minh Hiếu

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn