Hội nghị trực tuyến quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

Ngày 28/6/2019 Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại điểm cầu huyện Đông Giang có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, thường trực UBND, HĐND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, văn phòng huyện ủy, ủy viên UBKT Huyện ủy,  Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; trưởng, phó các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Kế hoạch đại hội Đảng bộ 3 cấp (cấp cơ sở, cấp huyện, tương đương và cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025); Hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị cấp huyện, tương đương và cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Ngọc Vy

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn