Đông Giang triển khai các văn bản Luật được Quốc hội thông qua

Sáng ngày 10.09.2019, tại Trung tâm văn hóa - thể thao - truyền thanh truyền hình huyện Đông Giang. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật được Quốc Hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 và thứ 6 cho toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đông Giang.

Trong một buổi làm việc, Hội nghị được nghe 2 văn bản luật chính: Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Theo đó, luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 có có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, gồm 9 Chương, 68 Điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019, gồm 10 Chương, 96 Điều. Đại biểu đã được nghe báo cáo viên thông qua một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; công tác phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về luật tín ngưỡng, tôn giáo và  luật phòng  chống tham nhũng. Từ đó, giúp  cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nắm vững những kiến thức cơ bản và hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là trong việc tuyên truyền, xử lý công việc và áp dụng hiệu quả luật trong đời sống xã hội. 

VA RA Đài TTTH huyện

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn