Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 4

Sáng ngày 9.7.2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Đông Giang đã tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho 65 đồng chí đối tượng 4 là đảng viên, cán bộ thôn, xã của 11 xã, thị trấn.

Trong thời gian học tập 4 ngày (từ ngày 6 đến ngày 9/7/2021). Học viên được học tập, nghiên cứu 8 nội dung quan trọng. Trong đó có: Tổ chức phản động PULRO và âm mưu, thủ đoạn  chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về an ninh quốc phòng; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; các nội dung cơ bản của luật quốc phòng, luật an ninh quốc gia, luật nghĩa vụ quân sự, luật giáo dục quốc phòng an ninh, luật dân quân tự vệ, luật Biên giới quốc gia,luật biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; Công tác phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt nam và nội dung Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.