Ngành kiểm tra huyện Đông Giang 73 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây vừa tròn 73 năm, ngày 16/10/1948 tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về thành lập Ban Kiểm tra Trung ương; Quyết nghị có ghi:

Đảng ta hiện đương lãnh đạo việc kháng chiến và kiến quốc của dân tộc, phong trào mỗi ngày một tiến, nên công việc của Đảng mỗi ngày một phức tạp. Mỗi việc của Đảng cần phải thấu suốt từ trên xuống dưới, chính sách của Đảng phải được thi hành đầy đủ. Vì vậy, Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng”. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và công tác xây dựng Đảng. Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 16-10-1948 là Ngày truyền thống Ngành kiểm tra của Đảng.

           Đại hội Đảng bộ huyện Hiên lần thứ I (03/1951) đến tháng 08/1963 theo chủ trương của Tỉnh ủy, huyện Hiên, Giằng, Hải Nam và một số vùng Tây của huyện Hòa Vang hợp nhất thành huyện Thống Nhất. Ngày 26/3/1963 theo chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, huyện Đông Giang được thành lập. Từ năm Đại hội lần thứ I/1951 đến Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 1973-1976) Đảng bộ huyện Đông Giang chưa thành lập Cơ quan Kiểm tra chuyên trách theo Quy định của Tỉnh uỷ Quảng Nam, công tác kiểm tra của Huyện ủy do một đồng chí cán bộ trong cơ quan Tổ chức phụ trách.

          Đến năm 1974 theo chủ trương của Tỉnh ủy, huyện Đông Giang và Tây Giang hợp nhất thành huyện Hiên, Ban Chấp hành Đảng bộ mới được thành lập. Đại hội Đảng bộ Hiên lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1976-1979) Huyện ủy phân công đồng chí Nguyễn Lưu Phấn, Phó Bí thư trực Đảng phụ trách công tác Kiểm tra của cấp uỷ và một số đồng chí cán bộ giúp việc.

          Đại hội lần thứ IX Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 1979-1982) Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Uỷ ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí do đồng chí Đặng Văn Cưu, UVTV, làm Chủ nhiệm, đồng chí Phan Đình Họp làm Phó Chủ nhiệm. Đại hội lần thứ X huyện Đảng bộ (nhiệm kỳ 1982-1986), Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đ/c, do đồng chí Nguyễn Lưu Phấn, Phó Bí thư trực Đảng làm Chủ nhiệm, đồng chí Hồ Văn Nhơn làm Phó Chủ nhiệm. Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 1986 -1989), Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí, do đồng chí Lê Đức Trọng, Phó Bí thư trực Đảng, làm Chủ nhiệm, đồng chí Hồ Văn Nhơn làm Phó Chủ nhiệm. Đại hội lần thứ XII huyện Đảng bộ (nhiệm kỳ 1989-1992), Ban Chấp hành bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí, đồng chí Lê Đức Trọng, Phó Bí thư trực Đảng làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Tri Xưởng làm Phó Chủ nhiệm; đến tháng 5/1990 do yêu cầu nhiệm vụ đồng chí Lê Đức Trọng chuyển công tác đến UBND huyện, Thường vụ Huyện ủy phân công đồng chí Pơ Loong Nấp, Huyện uỷ viên, làm Chủ nhiệm. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 1992-1996), Ban Chấp hành Đảng bộ bầu cử Ủy ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí, do đồng chí Pơ Loong Nấp, UVTV, làm Chủ nhiệm đến Đại hội lần thứ XV. Tháng 6/2003 thực hiện Nghị định 72 của Chính phủ huyện Hiên tái lập thành hai đơn vị hành chính huyện Đông Giang và Tây Giang, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 598-QĐ/TU, ngày 17/7/2003 về việc thành lập Đảng bộ huyện Đông Giang và chỉ định BCH lâm thời, chỉ định UBKT Huyện ủy lâm thời gồm 03 đồng chí, do đồng chí Trương Thị Thuý Hà, UVTV, làm Chủ nhiệm, đồng chí Cao Tấn Thuyên làm Phó Chủ nhiệm. Đến tháng 5/2008 đồng chí Trương Thị Thúy Hà, nghỉ hưu theo chế độ, Ban Chấp hành Đảng bộ bầu bổ sung đồng chí Cao Tấn Thuyên vào Ban Thường vụ và bầu vào chức danh Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Đinh Văn Nghĩa làm Phó Chủ nhiệm, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2005-2010) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu UBKT gồm 05 đồng chí, do đồng chí Cao Tấn Thuyên, UVTV làm Chủ nhiệm, đồng chí Đinh Văn Nghĩa làm Phó Chủ nhiệm. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010-2015) Ban Chấp hành bầu UBKT gồm 06 đồng chí, do đồng chí Cao Tấn Thuyên, UVTV làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình  và đồng chí Đinh Văn Nghĩa làm Phó Chủ nhiệm. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu UBKT gồm 06 đồng chí, do đồng chí Cao Tấn Thuyên, UVTV, làm Chủ nhiệm, đồng chí Coor Le và đồng chí Nguyễn Văn Định làm Phó Chủ nhiệm; tháng 10/2016 đồng chí Coor Le luân chuyển đến công tác tại xã, Ban Chấp hành bầu bổ sung đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh vào Ủy viên và làm Phó Chủ nhiệm UBKT; tháng 8/2017 do yêu cầu công việc đồng chí Cao Tấn Thuyên thuyên chuyển công tác khác, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu đồng chí Y Hải, UVTV vào Ủy viên và bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX  (nhiệm kỳ 2020-2025) Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu UBKT gồm 07 đồng chí, do đồng chí Lê Văn Trưởng, UVTV, làm Chủ nhiệm, đồng chí Huỳnh Ngọc Thanh đồng chí Nguyễn Văn Cân làm Phó Chủ nhiệm.

            Ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện được thành lập và phát triển theo lịch sử hình thành phát triển của Đảng bộ huyện. Thời kỳ 1951 đến 1976 công tác kiểm tra nằm trong hệ thống công tác xây dựng Đảng do cấp ủy, chi bộ tiến hành chủ yếu phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm xây dựng và phát huy khối đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Thời kỳ 1976 đến 2003 công tác kiểm tra của Đảng bộ phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; chú trọng kiểm tra việc chấp hành thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp, xem xét xử lý kỷ luật đảng viên và cấp ủy viên cùng cấp có dấu hiệu vi phạm.

              Đặc biệt, từ sau khi tái lập huyện năm 2003 đến nay, Ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở luôn nắm vững và chấp hành nghiêm những quan điểm của Đảng, quy định Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, nhất là chế độ làm việc của UBKT, nắm vững nguyên tắc, quy trình, phương pháp tiến hành công tác kiểm tra để hoạt động ngày càng có hiệu quả, triển khai toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng qui định; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành kiểm tra 98 lượt TCCSĐ và 52 trường hợp đảng viên; giám sát 81 lượt TCCSĐ và 80 trường hợp đảng viên về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng các cấp và các chính sách pháp luật nhà nước. UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng cấp dưới và 64 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 244 lượt TCCSĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng, kiểm tra tài chính đảng; giám sát 46 tổ chức đảng cấp dưới và 57 đảng viên; giải quyết đơn tố cáo 36 đảng viên; Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và cấp ủy cơ sở xử lý kỷ luật 08 tổ chức đảng và 345 đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật trong Đảng, nâng cao chất luợng đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng và đảng viên, đồng thời góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng đi vào nền nếp.

              Thế hệ cán bộ kiểm tra hôm nay tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, nguyện luôn trân trọng, giữ gìn, phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của ngành là “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết kỷ luật”, luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, kết luận… của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nhân dịp 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng, thừa ủy quyền của Ủy ban Kểm tra Tỉnh ủy,Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 05 đồng chí làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn