Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 6802/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021

Công văn số 7304/UBND-NC ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phụ lục I, II kèm theo Kế hoạch số 6802/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh; ngày 18/10/2021, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 200/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người đi học theo chế độ cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2021. 

Xem chi tiết Thông báo số 200/TB-SNV tại đây.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn