Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 02/12/2021, tại phòng họp Ban Chấp hành Huyện ủy, UBKT Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Văn Trưởng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ngành trong Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy Quân sự huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự, Công an, Trung tâm Y tế huyện và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của Đảng ủy các xã, thị trấn; các cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra Đảng”; các tập thể và cá nhân được UBKT Huyện ủy khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2021.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho các cấp ủy, tổ chức đảng rất lớn, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2021; nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Phương thức tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy trình. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên, qua đó đã giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận thấy ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa. Việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT cơ sở đi vào nề nếp hơn, một số đơn vị thực hiện tốt như: Sông Kôn, xã Ba, Kà Dăng,…Việc thi hành kỷ luật đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, có tính giáo dục, răn đe, giúp cho đảng viên nêu cao ý thức trong việc chấp hành kỷ luật Đảng. 

Công tác nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm, phát hiện và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tiếp nhận, chỉ đạo, theo dõi việc giải quyết tố cáo; nắm bắt tình hình phản ánh, kiến nghị và thông tin dư luận xã hội có liên quan đến công tác cán bộ, môi trường, đất đai, khoáng sản. 

Cấp ủy và UBKT các cấp đã quan tâm, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; thường xuyên chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong năm đã góp phần nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định tình hình và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và toàn huyện năm 2021.

Đồng chí Lê Văn Trưởng, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, UBKT Huyện ủy đã thông qua chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của UBKT Huyện ủy và định hướng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 cho UBKT Đảng ủy cơ sở; báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai chỉ tiêu thi đua năm 2022; quán triệt, định hướng xây dựng Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy cơ sở.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; đồng thời nêu lên những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thay mặt Thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà ngành Kiểm tra của Đảng từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Năm 2022, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, công tác kiểm tra, giám sát cần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng và quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCHTW, bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng yêu cầu phải làm mạnh hơn, quyết tâm ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra đảng là hết sức quan trọng và nặng nề. Cùng với việc tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; bên cạnh phương hướng công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 mà UBKT Huyện ủy đã đề ra, cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, tập trung công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để chuẩn bị một bước cho việc đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội vào năm 2023; chú trọng giải quyết đơn thư, các vụ việc, bảo đảm đúng quy định theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra đảng để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng mới; góp phần tạo môi trường xã hội minh bạch, lành mạnh; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Lê Duy Thắng,  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Thứ ba, các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.

Thứ tư, bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp cần tăng cường nâng cao chất lượng kiểm tra việc chấp hành và công tác giám sát thường xuyên. Đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, nhắc nhở kịp thời. Đồng thời đội ngũ cán bộ kiểm tra phải tự hoàn thiện mình, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tích cực đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng; rèn luyện tác phong công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác.

Cũng tại hội nghị, được sự ủy quyền của UBKT Tỉnh ủy, UBKT Huyện ủy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho 5 đồng chí đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn