Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ

Ngày 23/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai các văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác cán bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu huyện Đông Giang có đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, CT UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện và các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu qua các thời kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị và báo cáo chuyên đề 01: Kế hoạch số 107, ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh báo cáo Chuyên đề 02 gồm 03 nội dung: Nghị quyết số 20, ngày 20/12/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 21, ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; một số nội dung cơ bản về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề 03 gồm 03 nội dung: Một số nội dung cơ bản của Đề án chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam; Quy định số 41, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 57, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề 04 gồm 02 nội dung: Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 19, ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025.           

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra trong các văn bản để vận dụng, triển khai thực hiện đúng, sáng tạo, đạt kết quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin liên quan

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn