Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-MTTQ-BTT ngày 17/02/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Dự thảo Luật). Sáng ngày 24/02/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật.