Hội nghị quán triệt, triển khai công tác quy hoạch cán bộ

Ngày 4/3/2022, Huyện ủy Đông Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác quy hoạch cán bộ. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Tài, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí A Vô Tô Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Duy Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, CT HĐND huyện quán triệt quy định về công tác quy hoạch cán bộ; đồng chí A Ting Tươi, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy quán triệt kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ của Ban Tổ chức Huyện ủy. Theo đó, Quy định công tác quy hoạch cán bộ gồm 3 phần, 13 điều và 6 phụ lục kèm theo; nêu rõ 5 nguyên tắc và 5 mục đích, yêu cầu cụ thể. Đáng chú ý, về độ tuổi, cán bộ được quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất phải trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Khi rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm cho nhiệm kỳ hiện tại, cán bộ đưa vào quy hoạch phải còn đủ tuổi công tác ít nhất từ 72 tháng trở lên. Hệ số quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ 1,0-1,5 lần so với số lượng theo quy định. Mỗi chức danh quy hoạch không quá 3 cán bộ và 1 cán bộ quy hoạch không quá 3 chức danh. Về quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy huyện, xã theo hướng: Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi ) từ 15% trở lên; cán bộ nữ từ 25% trở lên; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn...Quy hoạch các chức danh chủ chốt cấp huyện: phải có cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong quy hoạch; có ít nhất 1 cán bộ người dân tộc thiểu số (đối với quy hoạch chức danh Bí thư, CT HĐND, CT UBND), ít nhất 2 cán bộ người dân tộc thiểu số đối với quy hoạch chức danh Phó Bí thư. Cán bộ quá tuổi quy hoạch hoặc bị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên (đối với cá nhân) hoặc kết luận không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của chức danh quy hoạch là những trường hợp đương nhiên ra khỏi quy hoạch…Hội nghị cũng được nghe một số quy định mới về công tác quy hoạch cán bộ.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn