Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Sáng ngày 13/9/2023 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023.

Tham gia lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2023 này có 58 quần chứng ưu tú trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày học tập, học viên được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời chế độ Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thảo luận về các vấn đề liên quan về Công tác phát triển Đảng, giải đáp những thắm mắc, những bài học và kinh nghiệm trong quá trình học tập mà học viên quan tâm.