UBND huyện họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 12/2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2024

Ngày 16/01/2024, UBND huyện tổ chức họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 12/2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2024. Đồng chí Đinh Văn Bảo và đồng chí Đỗ Hữu Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.