Đại hội điểm MTTQVN cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại xã Jơ Ngây

Trong 02 ngày (25 và 26/01), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Jơ Ngây tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ cấp xã trên địa bàn huyện.