Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đông Giang

Kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đông Giang

Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2016

Báo cáo kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính huyện Đông Giang

Kết quả tự đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính huyện Đông Giang

Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015

Báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2014 và nhiệm vụ công tác năm 2015

Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 27/10/2014

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn năm 2014

Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn