Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện kháo XII (File 2) NHIỆM KỲ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
2 Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND huyện kháo XII (file 1) NHIỆM KỲ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
3 Tài liệu họp HĐND huyện ngày 15/4/2022 NHIỆM KỲ 2021-2026 Kỳ họp Xem chi tiết
4 3. Chương trình làm việc, Quyết định triệu tập, giấy mời và các tài liệu khác. NHIỆM KỲ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
5 1. Báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện Đông Giang NHIỆM KỲ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết
6 2. Tờ trình và các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện Đông Giang NHIỆM KỲ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết

Giấy mời họp

Đang cập nhật nội dung ...

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn