1. Báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện Đông Giang
Tiêu đề 1. Báo cáo, đề án trình kỳ họp HĐND huyện Đông Giang
Nhiệm kỳ NHIỆM KỲ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 4
Tải về

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Avô Tô Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0908 499555

Email: phuongavt@quangnam.gov.vn